l

Projekta Nr.1.1.1.5/18/I/003 “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” dalība Eiropas Pētniecības telpā” aktualitātes laika periodā no 2019. gada 1.novembra līdz 2020.gada 31.janvārim

2020.gada 30. un 31.janvārī notika starptautisks zinātniskais simpozijs “Zinātne ilgtspējīgas un drošas pārtikas sistēmas stiprināšanai”, kas vienlaikus ir arī Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” desmitgades pasākums, kura ietvaros tika pārrunāti aktuālie jautājumi, pētījumi un tendences sabiedrības un vides veselības, zivsaimniecības un veterinārmedicīnas pētniecības jomās. Tika uzsvērta zinātnes un pētījumu nozīme drošas pārtikas sistēmas nodrošināšanai gan vēsturiskā, gan nākotnes skatījumā.  Izvērtēta Eiropas un globālās partnerības loma un tās stiprināšanas nepieciešamība, kā arī lielo datu izmantošana - vajadzība un iespējas.

2020.gada 31.janvārī simpozija ietvaros norisinājās 2 paralēlās sesijas “Viena veselība” un “Ūdens resursu un vides drošība”. Sesiju ietvaros tika diskutēts par antibiotiku lietošanu un rezistenci dzīvnieku audzēšanā, drošu pārtikas sistēmu, anti-mikrobiālo rezistenci, savvaļas dzīvnieku slimību uzraudzību, risku vadību pārtikas kontrolē, Baltijas jūras ekosistēmas ilgtspēju, piekrastes zvejniecību un citi jautājumi.

Simpozija ietvaros prezentēts reprezentatīvs video materiāls par  Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR”, kas tika izstrādāts projekta ietvaros 2020.gada 2.-4.ceturksnī.

Laika periodā no 2019. gada 1.novembra līdz 2020.gada 29.janvārim projekta ietvaros tika veikta starptautiskā zinātniskā simpozija “Zinātne ilgtspējīgas un drošas pārtikas sistēmas stiprināšanai” plānošana un organizēšana. Pārskata periodā veikts darbs pie simpozija satura plānošanas, izstrādes, saskaņošanas un organizatoriskie darbi, lai nodrošinātu veiksmīgu simpozija norisi. Veikta tirgus izpēte ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai simpozija ietvaros. Noslēgti līgumi par reprezentatīvo materiālu piegādi, ēdināšanas pakalpojumiem, simpozija vadīšanu un sesiju moderēšanu, muzikālo priekšnesumu nodrošināšanu. Izstrādāti un piegādāti reprezentatīvie materiāli.

Projekta kopējās plānotās izmaksas 122 257.65 EUR, t.sk. 85% ERAF finansējums 103 919.00 EUR un 15% valsts finansējums 18 338.65 EUR. 

Projekta plānotais īstenošanas ilgums 56 mēneši – no 2018. gada 1. maija līdz 2022. gada 31. decembrim. 

 

Publikācija sagatavota 2020.gada 31.janvārī