l

Projekta Nr.1.1.1.5/18/I/003 “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” dalība Eiropas Pētniecības telpā” aktualitātes laika periodā no 2019. gada 1.augusta līdz 2019.gada 31.oktobrim

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" pētnieki projekta ietvaros laika periodā no 2019. gada 1.augusta līdz 2019.gada 31.oktobrim piedalījās trīs starptautiskās zinātniskās konferencēs:

  1. 8.Skandināvu – Baltijas parazitoloģijas biedrības konferencē (The 8th Conference of the Scandinavian-Baltic Society for Parasitology (SBSP)) sabiedrības un vides veselības pētniecības jomā, kas norisinājās Kopenhāgenā (Dānijā) no 2019.gada 9.oktobra līdz 11.oktobrim. Konferences ietvaros iegūta informācija par dažādiem pētījumiem parazitoloģijas jomā un to rezultātiem, tai skaitā parazītu izpēti dažādos līmeņos un parazītu rezistenci. Konferencē tika prezentēts un guva lielu atzinību Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" Parazitoloģijas grupas laboratorijā veiktais pētījums par trematodes Alaria alata dzīves ciklu Latvijā.
  2. 13. Eiropas uztura konferencē “Malnutrition in an Obese World: European Perspectives” sabiedrības un vides veselības pētniecības jomā, kas norisinājās Dublinā (Īrijā) no 2019.gada 15.oktobra līdz 18.oktobrim. Konferences ietvaros četru dienu laikā notika vairāk nekā 90 sesijas, kurās tika pārrunātas jaunas pieejas un tehnoloģijas uztura novērtēšanai, nepareizu uzturu ietekmējošie faktori un noteicēji dzīves laikā, sabalansēts uztura, pētījumi un pieredzes par uzturu dažādām vecuma grupām.
  3. Starptautiskās Jūras Pētniecības padomes (ICES) ikgadējā konferencē (ASC) un ICES zinātniskās padomes sanāksmē zivsaimniecības pētniecības jomā, kas norisinājās Gēteborgā (Zviedrijā) no 2019.gada 8.septembra līdz 13.septembrim. Konferences ietvaros iegūta informācija par aktuālajiem pētījumiem par  jūru ekosistēmām, ekosistēmas modelēšanu, zivju populācijas struktūru un migrāciju klimata izmaiņas ietekmē, ekosistēmas integrētiem vadības principiem, ietekmējošo slodžu un faktoru novērtēšanas principiem. Konferences un sanāksmes ietvaros ar ārvalstu pētniekiem tika apspriesti prioritārie pētījumu virzieni, nākotnes attīstības plāni un iespējamās sadarbības iespējas.

Turpinās starptautiskā zinātniskā simpozija “Zinātne ilgtspējīgas un drošas pārtikas sistēmas stiprināšanai”, kas norisināsies 2020.gada 30.-31.janvārī, plānošana un organizēšana. Pārskata periodā veikts darbs pie simpozija satura plānošanas, izstrādāta un saskaņota simpozija programma, institūta mājas lapā izveidota sadaļa par simpoziju, kurā ievietota informācija par simpozija norisi un izsludināta reģistrēšanās dalībai simpozijā. Izstrādātas tehniskās specifikācijas un nosūtīti uzaicinājumi dalībai tirgus izpētē sinhronās tulkošanas pakalpojuma nodrošināšanai un reprezentācijas materiālu izgatavošanai. Izstrādātas tehniskās specifikācijas tirgus izpētei brošūras dizaina izstrādei un ēdināšanas nodrošināšanai. Turpinās reprezentatīva video materiāla izstrāde.

Projekta kopējās plānotās izmaksas 122 257.65 EUR, t.sk. 85% ERAF finansējums 103 919.00 EUR un 15% valsts finansējums 18 338.65 EUR. 

Projekta plānotais īstenošanas ilgums 56 mēneši – no 2018. gada 1. maija līdz 2022. gada 31. decembrim. 

 

Publikācija sagatavota 2019.gada 31.oktobrī