logo

Projekta Nr.1.1.1.5/18/I/003 “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” dalība Eiropas Pētniecības telpā” aktualitātes laika periodā no 2018. gada 1.novembra līdz 2019.gada 31.janvārim

Institūta BIOR direktors Aivars Bērziņš no 2018.gada 29.oktobra līdz 31.oktobrim piedalījās Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas konferencē “Antimikrobiālā rezistence un antibakteriālo līdzekļu piesardzīga lietošana dzīvnieku populācijā”. Konferences mērķis bija apspriest dažādu valstu pieredzi antimikrobiālās rezistences ierobežošanā, pievēršot lielu uzmanību pētniecībai, attīstībai, inovācijām un pārrunājot iespējamo savstarpējo sadarbību. Konferences laikā notika diskusijas ar esošajiem sadarbības partneriem no Centrālāzijas un citiem dažādu valstu, piemēram, Norvēģijas, Itālijas un Lielbritānijas oficiālo kontroles institūciju un pētniecības organizāciju pārstāvjiem. Papildus brauciena ietvaros notika tikšanās ar Marokas Nacionālā Pārtikas drošības dienesta pārstāvjiem, kuras laikā tika pārrunāta iespējamā sadarbība pētniecības projektu sagatavošanā infekcijas slimību (zoonožu) un  antimikrobiālās rezistences jomā, kā arī ar uzņēmuma ELANCO pārstāvjiem, kuras laikā tika pārrunāta iespējamā sadarbība, attīstot jaunus  pētniecības projektus dzīvnieku veselības jomā. 

No 2018.gada 21.novembra līdz 2018.gada 23.novembrim institūta BIOR Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas pētnieki viesojās pie sadarbības partnera  Tartu Universitātes Igaunijā. Vizītes laikā tika prezentēti BIOR galvenie zinātniskās darbības virzieni, pieredze pētījumu veikšanā, tai skaitā farmaceitisko savienojumu noteikšana pārtikas produktos un apkārtējos vides objektos. Ar Tartu universitātes pētniekiem tika pārrunāta iespējamā sadarbība projektu pieteikumu sagatavošanā un īstenošanā, potenciālo projektu tēmu un papildus sadarbības partneru izvēle. 

Veterinārmedicīnas pētniecības jomā BIOR pētnieki konsorcija ietvaros piedalījās projekta pieteikuma “VACDIVA: A safe DIVA vaccine for African Swine Fever control and eradication” sagatavošanā uzsaukumam SFS-12-2019 “A vaccina against African swine fever”. Projekta pieteikums iesniegts 2019.gada 23.janvārī. 

Sabiedrības un vides veselības pētniecības jomā BIOR pētnieki konsorcija ietvaros piedalījās projekta pieteikuma “Risk-based and Integrated Approach to Improve Food Safety in Europe-China” sagatavošanā uzsaukumam SFS-37-2019: Integrated Approaches to Food Safety Controls across the Food Chain. Projekta pieteikums iesniegts 2019.gada 23.janvārī. 

2018.gada decembrī uzsākta starptautiskā zinātniskā simpozija “Pārtikas drošība, dzīvnieku veselība un vide: līdzšinējā pieredze un nākotnes izaicinājumi kopējā Eiropas pētniecības telpā” plānošana. 

Publikācija sagatavota 2019.gada 31.janvārī