l

 

Projekta Nr.1.1.1.5/18/I/003 “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” dalība Eiropas Pētniecības telpā” aktualitātes laika periodā no 2021.gada 1.februāra līdz 2021.gada 30.aprīlim

Ņemot vērā projektu ideju pieteikumu apstiprināšanu ERA-NET BiodivRestore projektu konkursa “Degradēto ekosistēmu tostarp koncentrējoties uz ūdens sistēmām un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un atjaunošana” 1.kārtā, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" pētnieki  konsorciju ietvaros piedalījās projekta pieteikumu sagatavošanā zivsaimniecības pētniecības jomā iesniegšanai 2.kārtā:

  • Projekts “Management and restoration of shallow lake ecosystems - an integrated ecological perspective based on a multi-faceted approach (MARSLAKE)”;
  • Projekts “Coastal river restoration and aquatic biodiversity: Linking ecological and socio-economic dimensions for protection of migratory fish species in the BSR (SUSCORE)”.

Uzsaukuma HORIZON-ERC-2021-COG ietvaros ir sagatavots un 2020.gada 18.aprīlī iesniegts projekts “The truth behind the longevity of Cryptosporidium in environment” (TRUELIVE).

Projekta kopējās plānotās izmaksas 122 257.65 EUR, t.sk. 85% ERAF finansējums 103 919.00 EUR un 15% valsts finansējums 18 338.65 EUR. 

Projekta plānotais īstenošanas ilgums 56 mēneši – no 2018. gada 1. maija līdz 2022. gada 31. decembrim. 

Publikācija sagatavota 28.04.2021.