l

Projekta Nr.1.1.1.5/18/I/003 “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” dalība Eiropas Pētniecības telpā” aktualitātes laika periodā no 2020.gada 1.novembra līdz 2021.gada 31.janvārim

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" pētnieki 2020.gada 9.-11.decembrī piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē konferencēs sabiedrības un vides veselības pētniecības jomā “The 3rd International Conference “Nutrition and Health”. Konferenci tiešsaistē organizēja Latvijas Universitāte.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" pētnieki  konsorcija ietvaros piedalījās projekta pieteikuma zivsaimniecības pētniecības jomā ar akronīmu "SEAwise" sagatavošanā programmas “Apvārsnis 2020” uzsaukuma BG-10-2020 “Zivsaimniecība pilnas eko-sistēmas kontekstā”/ “Fisheries in the full ecosystem context” ietvaros. Projekta pieteikums tika iesniegts 2020.gada 8.septembrī, savukārt 2020.gada 2.decembrī ir saņemta informācija par projekta apstiprināšanu un projekta vērtējums.

2020.gada 4.cetursksnī Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" pētnieki veica projektu ideju pieteikumu sagatavošanu zivsaimniecības pētniecības jomā ERA-NET BiodivRestore projektu konkursā “Degradēto ekosistēmu tostarp koncentrējoties uz ūdens sistēmām un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un atjaunošana”.

  • Projekts “Management and restoration of shallow lake ecosystems - an integrated ecological perspective based on a multi-faceted approach (MARSLAKE)”;
  • Projekts “Coastal river restoration and aquatic biodiversity: Linking ecological and socio-economic dimensions for protection of migratory fish species in the BSR (SUSCORE)”.

Pamatojoties uz 2020.gada 30.septembrī saņemto Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli par snieguma fonda finansējuma pārdali projektam “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” dalība Eiropas Pētniecības telpā”,  sagatavoti un 2020.gada 27.novembrī iesniegti grozījumi projektā par papildus piešķirtā finansējuma izmantošanu projekta mērķu sasniegšanai. 2020.gada 21.decembrī parakstīti Vienošanās par projekta īstenošanu grozījumi.

Projekta kopējās plānotās izmaksas 122 257.65 EUR, t.sk. 85% ERAF finansējums 103 919.00 EUR un 15% valsts finansējums 18 338.65 EUR. 

Projekta plānotais īstenošanas ilgums 56 mēneši – no 2018. gada 1. maija līdz 2022. gada 31. decembrim. 

Publikācija sagatavota 29.01.2021.