Projekta Nr.1.1.1.5/18/I/003 “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” dalība Eiropas Pētniecības telpā” aktualitātes laika periodā no 2020.gada 1.februāra līdz 2020.gada 30.aprīlim

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" vadošais pētnieks zivsaimniecības pētniecības jomā projekta ietvaros piedalījās BIOEAST konferencē (Centrālās un Austrumeiropas iniciatīva uz zināšanām balstītai lauksaimniecībai, akvakultūrai un mežsaimniecībai bioekonomikā), kas norisinājās 2020.gada 20.-21.februārī Briselē, Beļģijā. Atbilstoši konferences darba kārtībai pirmajā dienā tika pārrunāts bioekonomikas politiskais ietvars Eiropas Savienībā – prioritātes un izaicinājumi, BIOEAST iniciatīvas loma, valstu bioekonomikas stratēģijas, pētniecības un inovāciju stratēģiskās prioritātes. Konferences otrajā dienā norisinājās paralēlās darba grupu sesijas saldūdens bioekonomikas, agroekoloģijas un ilgtspējīgas platības, pārtikas sistēmu, bioenerģijas un biobāzes materiālu, mežsaimniecības vērtību ķēde jomās.

Saldūdens bioekonomikas darba grupas ietvaros, kurā valstis iepazīstināja ar aktuālajiem pētījumiem saldūdens akvakultūras jomā, tika prezentēti aktuālie saldūdens pētījumi Latvijā bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, ceļotājzivju migrācijas iespēju saglabāšanā, dzīvotņu uzlabošanā, svešzemju sugu ietekme. Darba grupā piedalījās pārstāvji no Čehijas, Rumānijas, Slovākijas, Ungārijas un Polijas, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvji.

2020.gada 22.aprīlī tika paziņoti 1.kārtas rezultāti Apvārsnis 2020 uzsaukumā BG-10-2020 “Fisheries in the full ecosystem context”. Konsorcija ietvaros, kurā sadarbības partneris ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”, tika sagatavots un iesniegts projekta pieteikums zivsaimniecības pētniecības jomā ar akronīmu “SEAwise”, kurš 1.kārtā ir saņēmis vērtējumu “virs kvalitātes sliekšņa novērtēts”. Līdz 2020.gada 8.septembrim konsorcija ietvaros tiks ņemta dalība projekta pieteikuma sagatavošanai 2.atlases kārtā.

2020.gada 20.februārī Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā projekta ietvaros tika iesniegts maksājuma pieprasījums Nr.5.

Projekta kopējās plānotās izmaksas 122 257.65 EUR, t.sk. 85% ERAF finansējums 103 919.00 EUR un 15% valsts finansējums 18 338.65 EUR. 

Projekta plānotais īstenošanas ilgums 56 mēneši – no 2018. gada 1. maija līdz 2022. gada 31. decembrim. 

 

Publikācija sagatavota 2020.gada 30.aprīlī.

 

l