l

Projekta Nr.1.1.1.5/18/I/003 “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” dalība Eiropas Pētniecības telpā” aktualitātes laika periodā no 2019. gada 1.maija līdz 2019.gada 31.jūlijam

2019.gada 21.maijā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūtā “BIOR” ir saņemts vērtējums “virs kvalitātes sliekšņa novērtēts” projekta pieteikumam “VACDIVA: A safe DIVA vaccine for African Swine Fever control and eradication” (uzsaukums SFS-12-2019 “A vaccina against African swine fever”). Projekta pieteikums tika sagatavots konsorcija ietvaros kopā ar 20 sadarbības partneriem no dažādām Eiropas Savienības valstīm un Ķīnas Tautas Republikas un iesniegts Eiropas Komisijas portālā 2019.gada 23.janvārī. 

Projekta ietvaros veikta reģistrācija un sagatavošanās vairākām starptautiskām zinātniskām konferencēm zivsaimniecības, sabiedrības un vides veselības pētniecības jomās, kas norisināsies 2019.gada 2.pusgadā.

Turpinās starptautiskā zinātniskā simpozija “Pārtikas drošība, dzīvnieku veselība un vide: līdzšinējā pieredze un nākotnes izaicinājumi kopējā Eiropas pētniecības telpā” plānošana un organizēšana. Pārskata periodā veikts darbs pie simpozija satura plānošanas, sagatavota tehniskā specifikācija tirgus izpētei drukas pakalpojuma nodrošināšanai, veiktas tirgus izpētes par drukas pakalpojuma nodrošināšanu un reprezentatīva video materiāla izstrādes pakalpojuma nodrošināšanu. Noslēgts līgums par reprezentatīva video materiāla izstrādi.

 

Publikācija sagatavota 2019.gada 30.jūlijā