l

Projekta Nr.1.1.1.5/18/I/003 “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” dalība Eiropas Pētniecības telpā” aktualitātes laika periodā no 2019. gada 1.februāra līdz 2019. gada 30. aprīlim

BIOR direktors Aivars Bērziņš no 2019. gada 8. februārī piedalījās seminārā “Antimikrobiālā rezistence cilvēku un dzīvnieku vidē”, kas norisinājās Hannoverē, Vācijā. Seminārā tika pārrunāti antimikrobiālā rezistence cilvēku, dzīvnieku un vides mijiedarbībā (sabiedrībā, slimnīcās, dzīvnieku izcelsmes pārtikā, ūdeni, augsnē un augos), īpašu uzmanību akcentējot uz Vācijas pieredzi. Seminārā tika prezentēti arī Nīderlandes, Dānijas un Pasaules veselības organizācijas projektu īstenošanas pieredze. Papildus brauciena ietvaros notika tikšanās ar Hannoveres Veterinārmedicīnas Universitātes un Pasaules veselības organizācijas pārstāvjiem. Pārrunāta līdzšinējā pieredze un iespējamās sadarbības iespējas, tai skaitā “Viena pasaule, viena veselība” (One Health) kontekstā.

Projekta ietvaros turpinās starptautiskā zinātniskā simpozija “Pārtikas drošība, dzīvnieku veselība un vide: līdzšinējā pieredze un nākotnes izaicinājumi kopējā Eiropas pētniecības telpā” plānošana un organizēšana. Pārskata periodā veikt apjomīgs darbs simpozija satura plānošanā un izstrādē, sagatavotas tehniskās specifikācijas un veiktas tirgus cenu izpētes simpozija telpu īrei, simpozija logo un vizuālās identitātes izstrādes pakalpojuma, reprezentatīva video materiāla izstrādes pakalpojuma nodrošināšanai.

2019. gada 20. februārī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra apstiprināja BIOR maksājuma pieprasījumu Nr.3, kas tika iesniegts aģentūrā 2019.gada 28.janvārī.

Publikācija sagatavota 2018. gada 30. aprīlī