logo

Projekta Nr.1.1.1.5/18/I/003 “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” dalība Eiropas Pētniecības telpā” aktualitātes laika periodā no 2018. gada 1.augusta līdz 2018.gada 31.oktobrim

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" pētnieki projekta Nr.1.1.1.5/18/I/003 “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR” dalība Eiropas Pētniecības telpā” ietvaros laika periodā no 2018. gada 1.augusta līdz 2018.gada 31.oktobrim piedalījās četrās konferencēs:

  1. Eiropas Savvaļas biedrības 13. konferencē “Savvaļas dzīvnieku veselība un saglabāšana: gaidas izaicinošā laikmetā” sabiedrības un vides veselības pētniecības jomā, kas norisinājās 2018.gada 27.-3augustā Larissā (Grieķija). Konferencē tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar savvaļas dzīvnieku veselību un saglabāšanu, ūdens piesārņojumu, molekulāro metožu izmantošanu dzīvnieku slimību un patoloģiju ārstēšanā, vektoru izraisītās slimības un citām tēmām.
  2. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes rīkotajā konferencē “Zinātne, Pārtika, Sabiedrība”, kas norisinājās 2018.gada 18.-21.septembrī Parmā (Itālija) sabiedrības un vides veselības pētniecības jomā. Konferences laikā apspriesti jautājumi, kas saistīti ar zinātnes, pārtikas un sabiedrības mijiedarbību; vides, cilvēku veselības, uztura un bioloģiskais apdraudējums; sabiedrības līdzdalība un informēšanas nozīme zinātnē, nākotnes izmaiņas zinātnē, pārtikā un sabiedrībā. Konferences ietvaros notika vērtīga viedokļu apmaiņa ar pētniekiem no dažādām valstīm, tai skaitā Itālijas, Ungārijas, Portugāles, Čehijas, Polijas, Igaunijas, Lietuvas un citām valstīm.
  3. Starptautiskajās Jūras padomes ikgadējā zinātniskajā konferencē (ICES ASC) un Starptautiskajās Jūras padomes zinātnes komitejas sanāksmē (SCICOM), kas norisinājās 2018.gada 2-28.septembrī Hamburgā (Vācija) zivsaimniecības pētniecības jomā. Konferences ietvaros iegūta informācija par aktuālajiem pētījumiem par  jūru ekosistēmām, jūras telpisko plānošanas procesu analīzi, zivju krājumu un ekosistēmu novērtēšanu. Konferences un sanāksmes ietvaros ar ārvalstu pētniekiem tika apspriesti aktuālie pētījumu virzieni, nākotnes attīstības plāni un iespējamās sadarbības iespējas.
  4. Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas konferencē “Antimikrobiālā rezistence: standartu ieviešana praksē” veterinārmedicīnas pētniecības jomā, kas norisinājās 2018.gada 29.-31.oktobrī Marakešā (Maroka).  

Konferenču ietvaros ar ārvalstu pētniekiem apspriesti aktuālie pētniecības virzieni un pētījumu rezultāti, sadarbības iespējas pētniecībā, tai skaitā iespējamie sadarbības projekti.

Uzsākta projekta pieteikuma sagatavošana konsorcija ietvaros programmas “Apvārsnis 2020” uzsaukuma SFS-12-2019 "Vakcīna pret Āfrikas cūku mēri/A vaccina against African swine fever” ietvaros.

 

Publikācija sagatavota 2018.gada 31.oktobrī