l

Projekta Nr.1.1.1.4/17/I/006 “Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” aktualitātes laikā no 29.11.2019. līdz 28.02.2020.

 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/006 “Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” īstenošanas posmā tika veiktas sekojošas darbības:

Tehniskās priekšizpētes darbības ietvaros norit darbs pie BIOR Grāmatvedības politikas un Intelektuālā īpašuma aizsardzības politikas izstrādes, ko plānots pabeigt 2020.gada I ceturksnī. Uz šo politiku pamata tiks veidota Pētniecības infrastruktūras lietotāju stratēģija.

Pētniecības infrastruktūras attīstības darbības ietvaros SIA „Projektēšanas birojs Ludvigs” nodrošina biroja ēkas jaunbūves un laboratorijas ēkas saimniecības telpu remontdarbu grupas autoruzraudzību un SIA "Prokrial" veic būvuzraudzību.

Iepirkuma "Biroja ēkas būvniecība un laboratorijas ēkas cokolstāva pārbūve zinātniskajā institūtā “BIOR”" 1.daļā “Biroja ēkas, piebūves un katlu mājas būvniecība” SIA “VELVE” turpina būvdarbus objektā “Zinātniskā institūta biroja ēkas jaunbūve” (Lejupes ielā 1C, Rīga) ko plānots pabeigt līdz 28.07.2020.

Iepirkuma 2.daļā “Laboratorijas ēkas cokolstāva pārbūve” SIA “Arčers” pabeidza būvdarbus un  17.02.2020. no Rīgas pilsētas Būvvaldes ir saņemta apliecinājuma karte “Laboratorijas ēkas cokolstāva pārbūve” (Lejupes iela 3, Rīga) ar atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

Projekta kopējās plānotās izmaksas 6 475 654 EUR, t.sk. ERAF finansējums 5 208 902 EUR un privātās neattiecināmās izmaksas 25 000 EUR.

Projekta plānotais īstenošanas ilgums 35 mēneši – no 2017. gada novembra līdz 2020. gada septembrim.

 

Informācija sagatavota 28.02.2020.