Projekta Nr.1.1.1.4/17/I/006 “Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” aktualitātes laikā no 29.05.2019. līdz 28.08.2019.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/006 “Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” īstenošanas posmā tika veiktas sekojošas darbības:

Pētniecības infrastruktūras attīstības darbības ietvaros SIA „Projektēšanas birojs Ludvigs” nodrošina biroja ēkas jaunbūves un laboratorijas ēkas saimniecības telpu remontdarbu grupas autoruzraudzību un SIA "Prokrial" veic būvuzraudzību.

15.04.2019. izsludinātā iepirkuma "Biroja ēkas būvniecība un laboratorijas ēkas cokolstāva pārbūve zinātniskajā institūtā “BIOR”" rezultātā 1.daļā “Biroja ēkas, piebūves un katlu mājas būvniecība” par uzvarētāju atzīts SIA “VELVE” ar piedāvāto līgumcenu 3 102 986,31 EUR. No Rīgas pilsētas Būvvaldes 19.07.2019 ir saņemta Būvatļauja “Zinātniskā institūta biroja ēkas jaunbūve” (Lejupes ielā 1C, Rīga) un paskaidrojuma raksts “Konteinertipa katlu mājas novietošanas, palielinot esošo siltumjaudu” (Lejupes iela 3, Rīga). 29.07.2019 ir saņemta Būvatļauja “Zinātniskā institūta esošās administratīvās ēkas piebūve. Laboratorijas ēkas cokolstāva iekšējo kāpņu izbūve” (Lejupes ielā 3, Rīga). Būvdarbu līguma uzsākšanas datums ir 29.07.2019 ar termiņu 12 kalendārie mēneši, t.i. līdz 28.07.2020.

Iepirkuma 2.daļā “Laboratorijas ēkas cokolstāva pārbūve” par uzvarētāju atzīts SIA “Arčers” ar piedāvāto līgumcenu 216 206,92 EUR. No Rīgas pilsētas Būvvaldes 19.07.2019 ir saņemta apliecinājuma karte “Laboratorijas ēkas cokolstāva pārbūve” (Lejupes iela 3, Rīga). Būvdarbu līguma uzsākšanas datums ir 24.07.2019. ar termiņu 6 kalendārie mēneši, t.i., līdz 23.01.2020.

Iepirkuma 3.daļa “Transformatora pārbūve” izbeigta bez rezultāta, tāpēc 10.06.2019. izsludināta cenu aptauja “Transformatora pārbūve lietotāja ievadsadalnē”, kā rezultātā par uzvarētāju atzīts SIA “RECK” ar piedāvāto līgumcenu 9 645,07 EUR. SIA “RECK” ir veicis minētos darbus, t.sk., saskaņā ar A/S “Sadales tīkls” noslēgto līgumu par elektroietaišu izbūves darbu veikšanu, ietverot arī esošo elektroietaišu rekonstrukciju, lai palielinātu to slodzi. Dokumenti par pabeigtajiem darbiem ir iesniegti apstiprināšanai Rīgas pilsētas Būvvaldē.

Projekta kopējās plānotās izmaksas 6 475 654 EUR, t.sk. ERAF finansējums 5 208 902 EUR un privātās neattiecināmās izmaksas 25 000 EUR.

Projekta plānotais īstenošanas ilgums 35 mēneši – no 2017. gada novembra līdz 2020. gada septembrim.

 

Informācija sagatavota 28.08.2019.

l

 

l

l

L

 

l