Projekta Nr.1.1.1.4/17/I/006 “Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” aktualitātes laikā no 01.10.2018. līdz 28.02.2019.

 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” projekta nr. 1.1.1.4/17/I/006 “Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” īstenošanas posmā tika veiktas sekojošas darbības:

Tehniskās priekšizpētes darbības ietvaros SIA „Projektēšanas birojs Ludvigs” nodrošina biroja ēkas jaunbūves un laboratorijas ēkas saimniecības telpu grupas pārbūves tehniskā projekta izstrādi un saskaņošanu ar Rīgas pilsētas Būvvaldi.

SIA “TESLA” pabeidza ārējo un iekšējo elektroapgādes tīklu būvprojekta izstrādes darbus, par ko 30.07.2018. noslēgts līgums.

Pārskata periodā 26.02.2019. ar A/S “Sadales tīkls” noslēgts pieslēguma līgums par elektroietaišu izbūves darbu veikšanu, ietverot arī esošo elektroietaišu rekonstrukciju, lai palielinātu to slodzi.

Projekta kopējās plānotās izmaksas 6 475 654 EUR, t.sk. ERAF finansējums 5 208 902 EUR un privātās neattiecināmās izmaksas 25 000 EUR.

Projekta plānotais īstenošanas ilgums 35 mēneši – no 2017. gada novembra līdz 2020. gada septembrim.

 

Informācija sagatavota 28.02.2019.

l