Projekta Nr.1.1.1.4/17/I/006 “Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” aktualitātes laikā no 01.08.2018. līdz 30.09.2018

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” projekta nr. 1.1.1.4/17/I/006 “Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” no 01.08.2018. -30.09.2018. īstenošanas posmā tika veiktas sekojošas darbības:

Tehniskās priekšizpētes darbības ietvaros SIA „Projektēšanas birojs Ludvigs” nodrošina biroja ēkas jaunbūves un laboratorijas ēkas saimniecības telpu grupas pārbūves tehniskā projekta izstrādi.

Pārskata periodā AS “CEĻUPROJEKTS” pabeidza inženierģeoloģijas izpētes darbu veikšanu (ģeotehniskā izpēte zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 0100 119 0288 8002 un atskaites sagatavošanu par ģeotehniskajiem  apstākļiem paredzamajā būvlaukuma vietā) par ko 11.07.2018. noslēgts līgums.

Turpinās SIA “TESLA” ārējo elektroapgādes tīklu būvprojekta izstrādes darbi, par ko 30.07.2018. noslēgts līgums.

Projekta kopējās plānotās izmaksas 6 475 654 EUR, t.sk. ERAF finansējums 5 208 902 EUR un privātās neattiecināmās izmaksas 25 000 EUR. 

Projekta plānotais īstenošanas ilgums 35 mēneši – no 2017. gada novembra līdz 2020. gada septembrim.

 

Informācija sagatavota 28.11.2018.


logo