Projekta Nr.1.1.1.4/17/I/006 “Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” aktualitātes laikā no 01.05.2018. līdz 31.07.2018.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” projekta nr. 1.1.1.4/17/I/006 “Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” no 01.05.2018. -31.07.2018. īstenošanas posmā tika veiktas sekojošas darbības:

Tehniskās priekšizpētes darbības ietvaros SIA „Projektēšanas birojs Ludvigs” nodrošina biroja ēkas jaunbūves un laboratorijas ēkas saimniecības telpu grupas pārbūves tehniskā projekta izstrādi. 2018.gada 12.jūlijā ir noslēgta vienošanās par papilddarbu saistībā ar nepieciešamību veikt apkures katla kapitālo remontu. Izstrādātajai būvniecības iecerei minimālā sastāvā 06.07.2018. ir saņemta Rīgas pilsētas būvvaldes būvatļauja.

Būvatļaujas un Rīgas Domes Satiksmes departamenta tehnisko noteikumu saņemšanai, tika izvirzītas papildu prasības iebrauktuves teritorijā pieslējumam. Kā arī, lai noteiktu teritorijā esošo inženiertīklu augstumus  un grīdas līmeņus noliktavā un garāžas telpās, tika veikta tirgus izpēte papildu topogrāfisko darbu veikšanai, kuras ietvaros 22.06.2018. noslēgts līgums ar SIA “A Komanda”. Plānotie darbi pabeigti pārskata periodā.

Veikta tirgus izpēte inženierģeoloģijas izpētes darbu veikšanai, kuras ietvaros 11.07.2018. noslēgts līgums ar AS “ CEĻUPROJEKTS” un uzsākti darbi.

Veikta tirgus izpēte ārējo elektroapgādes tīklu būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības darbiem, kuras ietvaros 30.07.2018. noslēgts līgums ar SIA “TESLA” un uzsākti darbi.

Projekta kopējās plānotās izmaksas 6 475 654 EUR, t.sk. ERAF finansējums 5 208 902 EUR un privātās neattiecināmās izmaksas 25 000 EUR. 
Projekta plānotais īstenošanas ilgums 35 mēneši – no 2017. gada novembra līdz 2020. gada septembrim. 

 

Informācija sagatavota 28.08.2018.


logo