Projekta Nr.1.1.1.4/17/I/006 “Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” aktualitātes laikā no 01.03.2019. līdz 28.05.2019.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/006 “Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” īstenošanas posmā tika veiktas sekojošas darbības:

Tehniskās priekšizpētes darbības ietvaros SIA „Projektēšanas birojs Ludvigs” nodrošināja biroja ēkas jaunbūves un laboratorijas ēkas saimniecības telpu grupas pārbūves tehniskā projekta izstrādi un saskaņošanu ar Rīgas pilsētas būvvaldi. Projektēšanas darbi, t.sk., to saskaņošana pabeigta 10.04.2019., kad tiks uzsākti būvdarbi uzņēmums nodrošinās autoruzraudzību.

07.03.2019. izsludināts iepirkums "Biroja ēkas būvniecība un laboratorijas ēkas cokolstāva pārbūve zinātniskajā institūtā “BIOR”". Iepirkums 05.04.2019. pārtraukts, ņemot vērā Iepirkumu uzraudzības biroja ieteikumus. 15.04.2019. izsludināts jauns iepirkums, kurā notiek pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšana.

04.03.2019. izsludināts iepirkums "Biroja ēkas būvniecības un laboratorijas ēkas cokolstāva pārbūves būvuzraudzība". Iepirkuma rezultātā 29.03.2019. noslēgts līgums ar SIA "Prokrial".

Saskaņā ar A/S “Sadales tīkls” noslēgto līgumu par elektroietaišu izbūves darbu veikšanu, ietverot arī esošo elektroietaišu rekonstrukciju, lai palielinātu to slodzi, izvēlētajam būvkomersantam SIA “Reck” plānotie darbi jāveic līdz 09.08.2019.

Projekta kopējās plānotās izmaksas 6 475 654 EUR, t.sk. ERAF finansējums 5 208 902 EUR un privātās neattiecināmās izmaksas 25 000 EUR.

Projekta plānotais īstenošanas ilgums 35 mēneši – no 2017. gada novembra līdz 2020. gada septembrim.

 

Informācija sagatavota 28.05.2019.

l