Projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/248 „Vienlaicīga olbaltumvielu un mikroelementu atgūšana no pārtikas atkritumu plūsmām un lauksaimniecības atlieku pārstrāde produktos ar augstu pievienoto vērtību” trešā posma aktualitātes

2019. gada 3. posmā (01.07.2019.-30.09.2019.):

  • Iesniegts publicēšanai apskatraksts “Agricultural biomass /waste as adsorbents for toxic metal decontamination of aqueous solutions” žurnālā “Journal of Molecular Liquids” (1. kvartiles žurnāls). Raksts apstiprināts publicēšanai.
  • Notikusi pētniecības vizīte uz Lapēnrantas Tehnisko universitāti (starptautiskās mobilitātes ietvaros). Pētniecības vizītes laikā veiktas biosorbentu paraugu analīzes (FTIR (iekārta Vertex 70, Bruker) un BET (iekārta Micrometrics TriStar II Plus)). Notikusi vizīte uz Mikkeli notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un iepazīšanās ar membrānu bioreaktora pilotiekārtas darbību pētnieka Anjan Deb vadībā.
  • Piedalīšanās pasākumā "Eiropas zinātnieku nakts 2019". Pasākuma ietvaros demonstrēta dažādu lauksaimniecības produktu atliekvielu piemērotība cieto sorbentu izstrādē un pielietojums notekūdeņu attīrīšanā. Prezentēts stenda ziņojums par minēto tēmu.
  • Apgūtas jaunas analīzes metodes un analizēti ievāktie kartupeļu šūnsulas paraugi - nitrītu un nitrātu koncentrācija, ĶSP, suspendētās vielas, pelnainība (organisko vielu saturs).

 

Sadarbības iestāde: VIAA. Projekta ilgums: 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133 805,88 EUR, no kurām 85% (113 734,98 EUR) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 

 

Informācija sagatavota: 17.10.2019.

l