Projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/247 „Ultra-augstas izšķirtspējas masspektrometrija kā efektīvs darbarīks pārtikas piesārņojuma analīzei: jauno analītisko metožu izstrāde un pielietošana reāliem paraugiem” septītā posma aktualitātes

Ar 2019. gada 1. janvāri institūtā “BIOR” sadarbībā ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru (VIAA) uzsākta pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/247 “Ultra-augstas izšķirtspējas masspektrometrija kā efektīvs darbarīks pārtikas piesārņojuma analīzei: jauno analītisko metožu izstrāde un pielietošana reāliem paraugiem” īstenošana. Projektu īsteno vadošais pētnieks Dzintars Začs.

Atskaites perioda laikā no 01.07.2020 līdz 30.09.2020 tika veiktas pārtikas produktu analīzes, izmantojot iepriekš izstrādātās metodes un iegūtie dati par dažādām savienojumu grupām tika apkopoti un sistematizēti. 

Tika sagatavota, iesniegta un akceptēta publicēšanai žurnālā The Science of the Total Environment (IF=6.55) viena publikācija par halogenēto liesmas slāpētāju klātbūtni pārtikas produktos:

  • D. Zacs, I. Perkons, E. Abdulajeva, E. Pasecnaja, E. Bartkiene, V. Bartkevics, 2021. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), hexabromocyclododecanes (HBCDD), dechlorane-related compounds (DRCs), and emerging brominated flame retardants (EBFRs) in foods: The levels, profiles, and dietary intake in Latvia. Science of the Total Environment 752, 141996.

Tika sagatavota un iesniegta publicēšanai žurnālā Chemosphere (IF=5.78) viena publikācija par polihlorēto naftalīnu klātbūtni pārtikas produktros.

Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133 805,88 EUR, no kurām 85% (113 734,98 EUR) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 

Publikācija sagatavota 14.10.2020.

l