Projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 devītā posma aktualitātes

Devītajā projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 posmā tika veikti pētījumi par izstrādātās hinolonu noteikšanas metodes efektivitāti, testējot putnu gaļas paraugus. Hinolonu atliekas netika konstatētas, jo pielietotās metodes jutība ir <5 ng/g, tai pašā laikā ar šo metodi ļoti ātri un precīzi var konstatēt maksimāli pieļaujamās normas (100 ng/g) pārsniegumu. Šie pētījumi tiks turpināti nākamājā projekta posmā ar gaļas paraugiem no putniem, kuri iepriekš tika ārstēti ar hinoloniem.

Starplaboratoriju salīdzinošajā testēšanā, kuru rīkoja Eiropas References laboratorija (Berīne, Vācija), veiksmīgi tika apliecināta projektā izstrādātās farmakoloģiski aktīvo vielu noteikšanas metodes veiktspēja, izmantojot augstas izšķirtspējas Orbitrap masspektrometrijas sistēmu. Pārskats par rezultātiem liecina, ka BIOR veiksmīgi identificēja 100% no visām testēšanā iekļautajām vielām.

Devītajā projekta posmā ir uzsākti pētījumi par ICR-MS metodes pielietošanu zāļu atlieku noteikšanai apkārtējās vides objektos (notekūdeņos). Šo metodi potenciāli var izmantot kautuvju vai pārtikas ražošanas uzņēmumu notekūdeņu kontrolei, pārbaudot veterināro preparātu lietošanu.

Bioloģisko piesārņotāju izpētē devītajā projekta posmā tika veikti pētījumi par patogēno baktēriju noteikšanu diedzētās sēklās un mikrozaļumos, kā arī zivju pārstrādes uzņēmumā. Iegūtie rezultāti tika apkopoti, lai tos prezentētu Latvijas Lauksaimniecības universitātes 14. starptautiskā konferencē "Students on their Way to Science". Šajā projekta posmā tika uzsākts darbs pie rūpnieciskā pētījuma par digitālās PCR pielietošanas potenciālu pārtikas patogēnu detektēšanā dažāda veida pārtikas produktos. Izstrādāts pētījuma dizains, lai pārbaudītu šīs metodes jutību un precizitāti dažādu patogēno mikroorganismu specifisko DNS sekvenču klātbūtnes noteikšanā.

 

Lai nodrošinātu projektā iegūto zināšanu pārnesi un uzņēmēju infromēšanu par projekta pētījumu rezultātiem 21. maijā institūtā tika organizēts seminārs “Jaunākās kvalitātes kontroles metodes pārtikas ražošanā”. Seminārā piedalījās plašs interesentu loks gan no uzņēmumiem, gan pārtikas apriti uzraugošajām institūcijām.

foto galerija

 

Projekta kopējās izmaksas: EUR 448 530,90 (no kurām ERAF atbalsta apjoms (85%): EUR 381 251,26 un valsts budžeta līdzfinansējums (7,5%) EUR 33 639,82).

Projekta īstenošanas paredzētais ilgums ir trīsdesmit mēneši (laika periods: 01.03.2017. – 30.08. 2019).

 

Informācija sagatavota 29.05.2019.

l