v

Projektā Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 iegādāto iekārtu izmantošana pētījumos un  zinātnisko publikāciju sagatavošanā

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” 2013. gadā ar projektā Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros” aktivitātē „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana” iegādāto iekārtu ķīmiskajiem pētījumiem – augstas izšķirtspējas masspektrometru Orbitrap - turpina veikt zinātniskos pētījumus. Tā rezultātā ir akceptētas un publicētas 3 zinātniskās publikācijas:

1) Journal of Chromatography A, Volume 1366, 31 October 2014, p. 73-83: D.Zacs, J.Rjabova, I.Pugajeva, I.Nakurte, A.Viksna,V.Bartkevics „Ultra high performance liquid chromatography-time-of-flight high resolution mass spectrometry in the analysis of hexabromocuclododecane diastereomers: Method development and comparative evaluation versus ultra high performance liquid chromatography coupled to Orbitrap high resolution mass spectrometry and triple quadrupole tandem mass spectrometry”;

2) Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysi, Volume 102, 5 Janvary 2015, p.184-192: G.Cepurnieks, J.Rjabova, D. Zacs, V.Bartkevics „The development and validation of a rapid method for the determination of antimicrobial agent residues meat using ultra performance liquid chromatography coupled to quadrupole - Orbitrap mass spectrometry”;

3) Journal of Chromatography A, Volume 1330, 21 february 2014, p.30-39:D. Zacs, J. Rjabova, V. Bartkevics  ”New perspectives on diastereoselective determination of hexabromocyclododecane traces in fish by ultra high performance liquid - high resolution Orbitrap mass spectrometry’’.

Pašlaik izstrādes stadijā atrodas vairāki citi pētījumi:

1) “Novel” un “Emerging” bromēto liesmas slāpētāju noteikšanas metožu izstrāde un to izplatības novērtēšana; 2) Garšvielu piesārņojuma novērtēšana, nosakot pesticīdu un mikotoksīnu saturu; 3) Orbitrap metodes pielietošana akrilamīda noteikšanai; 4) Orbitrap metodes pielietošana melatonīna noteikšanai.

Projekta aktivitātē „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana” 2013.gadā tika iegādāts viens molekulārās bioloģijas iekārtu komplekts, kas aktīvi tiek izmantots kā diagnostikas nolūkiem, tā arī dažādu zinātniski pētniecisko darbu veikšanai: 1) turpinās projekts "Zilās mēles slimība un Šmalenbergas slimība, to pārneses faktori un ierobežošanas iespēju izpēte Latvijas apstākļos”; 2) īstenots projekts „Trakumsērgas laboratorijas spēju nodrošināšana ilgtspējīgai slimības profilaksei un uzraudzībai reģionā”; 3) turpinās darbs "Listeria monocytogenes serogrupu piederība" doktorantūras studiju ietvaros, izmantojot minēto iekārtu. Īpaši lielu atbalstu molekulārās bioloģijas iekārtu komplekts sniedza kapacitātes nodrošināšanā Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma laikā, ļaujot apstrādātajiem paraugiem veikt operatīvu un precīzu diagnostiku.

Projekta aktivitātē „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana” 2013.gadā tika iegādāts mikroskops Nikon Ti. Mikroskops tiks izmantots zivju asins morfoloģiskai diagnostikas veikšanai un cirkulējošo leikocītu relatīvo skaitļu noteikšanai kā zivju veselības stāvokļa indikatoram ESF projekta „Iekšējo ūdeņu zivju resursu ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma pētniecības grupas izveide” ietvaros.

30.10.2014.