v

Projektā Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 turpinās iegādāto iekārtu izmantošana pētījumos un top zinātniskās publikācijas

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” 2013. gadā projektā Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros” aktivitātē „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana” iegādāto iekārtu ķīmiskajiem pētījumiem – augstas izšķirtspējas masspektrometru Orbitrap – no š.g.maija līdz jūlija beigām Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijā  izmanto sekojošās aktivitātēs:

- metožu izstrāde apkārtējās vides kontaminantu (fenoli, PFOS, PFOA)  noteikšanai;

- garšvielu un garšaugu analīzes, nosakot pesticīdu un mikotoksīnu saturu, FP7 projekta SPICED ietvaros;

- metodes izstrāde jaunu bromēto liesmas slāpētāju noteikšanai Baltijas jūras lašos. Ir tapusi publikācija par Orbitrap masspektrometrijas izmantošanu bromēto liesmas slāpētāju noteikšanai, kas iesniegta Analytica Chimica Acta žurnālā (Impact factor 4,5).

Projekta aktivitātē „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana” 2013.gadā iegādāto invertēto mikroskopu Nikon Ti-E uzsākts lietot jaunam pētījumam par antropogēno faktoru ietekmi uz putnu fizioloģisko stāvokli, asins šūnu koncentrāciju, stresu un inficētību ar asins parazītiem dabiskajos mežos, kā arī mežos ar atšķirīgas apsaimniekošanas intensitāti Latvijas klimatiskajos apstākļos.

Hematoloģisko parametru „ Leikocītu skaita izmaiņu izvētēšana” zinātnē izmanto kā drošu un precīzu metodi fizioloģiskās ekoloģijas pētījumos vides ietekmes izpētē. Šī metode kā stresa indikators ir izmantojama visām mugurkaulnieku sugām. Hematoloģiskās atbildes reakcijas uz stresu būtu iespējams izmantot, izvirzot hipotēzes attiecībā arī uz citām  taksonomiskajām grupām gan mūsu, gan citos reģionos. Līdz šim nav publicētu datu saistībā ar hematoloģisko parametru un asins parazītu noteikšanu dabiskos un dažādas intensitātes apsaimniekotos mežos dzīvojošām Latvijas putnu populācijām. Pētījuma noslēgumā dati tiks atspoguļoti publikācijā.

Projekta aktivitātē „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana” 2013.gadā iegādātais molekulārās bioloģijas iekārtu komplekts izmantots pētījumos, kā rezultātā tapusi publikācija par Āfrikas cūku mēra diagnostikas metožu novērtējumu, kontroles un uzraudzības uzlabošanu (Journal of Clinical Microbiology, Volume 53, Nr.8/2015; C.Gallardo, R.Nieto, A.Soler, V.Pelayo, J.Fernández-Pinero, I.Markowska-Daniel, G.Pridotkas, I.Nurmoja, R.Granta, A.Simón, C.Pérez, E. Martín, P.Fernández-Pacheco, M.Arias ”Assessment of African Swine Fever Diagnostic Techniques as a Response to the Epidemic Outbreaks in Eastern European Union Countries: How To Improve Surveillance and Control Programs”). 

 

Informācija sagatavota 22.07.2015.