vnpc

 

Projektā Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros” iegādāto iekārtu izmantošana pētījumos

 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” VNPC projekta ietvaros 2013.gadā aktivitātē „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana” iegādājās iekārtu ķīmiskajiem pētījumiem – augstas izšķirtspējas masspektrometru Orbitrap. Ar tā palīdzību ZI „BIOR” ir izstrādāti sekojoši pētījumi:

1) izstrādāta īpaši jutīga analītiskā metode bromēto liesmas slāpētāju (HBCDD) atlikumdaudzumu noteikšanai Baltijas jūras lašos. Tika iesniegta un akceptēta sekojoša publikācija:  New perspectives on diastereoselective determination of hexabromocyclododecane traces in fish by ultra high performance liquid chromatography–high resolution orbitrap mass spectrometry Original Research Article
Journal of Chromatography A, Volume 1330, 21 February 2014, Pages 30-39
D. Zacs, J. Rjabova, V.Bartkevics

2) izstrādāta metode antibiotiku vienlaicīgai noteikšanai pienā un gaļā. Metodei piemīt spēja sadalīt un detektēt 26 antibiotikas 10 minūšu laikā. Publikācija ir sagatavota iesniegšanai

3) notiek pētījums par akrilamīda koncentrāciju kafijā. Parastas analītiskās iekārtas nespēj atšķirt akrilamīdu no fona, ja šī savienojuma koncentrācija kafijā ir zem 0,5 mg/kg. Orbitrap masspektrometra jutība ir 0,01 mg/kg un ar šo iekārtu var veikt pētījumus par iespēju samazināt šī potenciāli kancerogēna savienojuma koncentrāciju kafijā.

Projekta aktivitātē „Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana” 2013.gadā tika iegādāts viens molekulārās bioloģijas iekārtu komplekts, kas aktīvi tiek izmantots kā diagnostikas nolūkiem, tā arī dažādu zinātniski pētniecisko darbu veikšanai. 2013. gada laikā, izmantojot šo komplektu, tika veikts projekts "Zilās mēles slimība un Šmalenbergas slimība, to pārneses faktori un ierobežošanas iespēju izpēte Latvijas apstākļos" un tika uzsākts darbs "Listeria monocytogenes serogrupu piederība" doktorantūras studiju ietvaros.

04.03.2014.