Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts programmas apstiprinātā pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/219 sestā posma aktualitātes

Galvenās 6. posma (01.01.-31.03.2019.) aktivitātes:

- Otrās aktivitātes ietvaros turpināts darbs pie mikotoksīnu satura analīzēm pelējuma sieros: optimizēti instrumentālie un paraugu sagatavošanas parametri mikotoksīnu noteikšanai zilā / baltā pelējuma sieros. Metode pārnesta no TOF-MS uz MS/MS, kas ļāva uzlabot mikotoksīnu noteikšanas intensitāti. Optimizēta paraugu sagatavošana baltā pelējuma sieru analīzēm, lai uzlabotu ciklopiazonskābes un citu mikotoksīnu stabilitāti un noteikšanas precizitāti analizējamos paraugos.

- Pabeigta mikotoksīnu satura analīze vairāk nekā 80 sieru paraugos un iegūta zinātniskā datu kopa par mikotoksīnu izplatību pelējuma sieros. Pamatojoties uz šiem rezultātiem, tika iesniegts abstrakts „Mikotoksīnu analīze Latvijā pieejamos zilā un baltā pelējuma sieros dalībai starptautiskā zinātniskajā konferencē 41st Mycotoxin Workshop (2. aktivitāte, 2.1 iznākuma rādītājs).

- Jaunākās zinātniskās literatūras izpēte lika secināt, ka biogēni amīni, kas visbiežāk veidojas bojātās zivīs, gaļā, ir saistīti ar mikotoksīnu veidošanos, turklāt pēdējos gados ir publicēti dati par relatīvu augstu piesārņojuma saturu pelējuma sieros. Projekta ietvaros plānotajos pētījumos tika iegādāti seši biogēni standarti un plānota eksperimentālā daļa biogēno amīnu noteikšanai.

- Pārskata periodā sagatavots starpposma ziņojums, kas iesniegts novērtēšanai ārvalstu ekspertiem.

- Zinātniskais raksts “Occurrence of Mycotoxins in Herbal Teas Marketed in Latvia” pieņemts publicēšanai zinātniskajā žurnālā Food Additives & Contaminants: Part B (2. aktivitāte, plānots 2.4 rādītājs).

- Sagatavoti starpposma ziņojumi par projekta rezultātiem pētniecības sociālajos tīklos Mendeley un ResearchGate (4. aktivitāte, 4.2. rezultatīvais rādītājs).

 

Sadarbības institūcija ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Projekta ilgums ir 36 mēneši. Kopējās izmaksas ir 133 806 EUR, no kurām 85% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

 

Pārskats sagatavots 27.03.2019.

l