Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts programmas apstiprinātā pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/219 piektā posma aktualitātes

Projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/219 „Masspektrometrijas metožu izstrāde un pielietojums regulēto un mazizpētīto mikotoksīnu satura novērtējumam Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktos prioritārās bioekonomikas nozares attīstības atbalstīšanai un attīstīšanai” piektajā posmā (01.10.-31.12.2018) izstrādāta metode mikotoksīnu satura noteikšanai Latvijas tirgū izplatītos baltā un zilā pelējuma sieros.

Galvenās 5. posma aktivitātes un rezultāti:

  • Žurnālā World Mycotoxin Journal (Scopus, WoS, cit. indeks. 1.7) nopublicēts zinātniskais raksts “Recent applications of carbonaceous nanosorbents for the analysis of mycotoxins in food by liquid chromatography: a short review” (raksts pieejams: https://doi.org/10.3920/WMJ2018.2339);
  • Zinātniskais raksts “Occurrence of mycotoxins in herbal teas marketed in Latvia” sagatavots un iesniegts atbilstoši recenzentu rekomendācijām analītiskās ķīmijas žurnālā Food Additives & Contaminants: Part B (žurnāls indeksēts SCOPUS un WoS, cit. indeks. 2.4);
  • Zināšanu pārneses ietvaros, starptautiskās zinātniskās konferences “Ķīmijas tehnoloģijas; zinātne, ekonomika un ražošana” (14.-16. novembris, Šostka, Ukraina) rakstu krājumā nopublicēts pilnais raksts “Carbon nanomaterial use for the extraction of mycotoxins”, kas apkopo projekta 1.-3. posmu pētījumus (Raksts pieejams: http://himtec.sumdu.edu.ua/doc/1_2018.pdf).
  • Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “EcoBalt 2018” nolasīts mutiskais ziņojums par zāļu tējās izplatīto mikotoksīnu saturu. Konferences tēzes pieejamas: www.ecobalt.chgf.vu.lt/wp-content/uploads/2018/10/Conference-book_EcoBalt.pdf.
  • Iesākts darbs pie zinātniskās datu kopas izstrādes par mikotoksīnu izplatību pelējuma mīkstajos sieros. Iegādāti vairāk nekā 70 siera paraugi no dažādiem lielveikaliem Latvijā. Analizētajos zilā pelējuma sieros noteiktās rokfortīna C koncentrācijas variēja robežās 52 – 2674 ng/g. 36% rokfora un citu zilā pelējuma sieru paraugos arī konstatēta mikofenolskābe 42-508 ng/g robežās. 

Mikotoksīnu satura izpēti sieru paraugos plānots pabeigt nākamajā projekta posmā.

Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133 806 EUR, no kurām 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 

 

Publikācija sagatavota 27.12.2018.
 

logo