Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts programmas apstiprinātā pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/219 ceturtā posma aktualitātes

Projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/219 „Masspektrometrijas metožu izstrāde un pielietojums regulēto un mazizpētīto mikotoksīnu satura novērtējumam Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktos prioritārās bioekonomikas nozares attīstības atbalstīšanai un attīstīšanai” ceturtajā posmā (01.07.-30.09.2018) turpināti vairāki nozīmīgi pētījumi, īstenoti sabiedrības informēšanas pasākumi un sekmēta rezultatīvo rādītāju sasniegšana.

Galvenās 4. posma aktivitātes un rezultāti :

  • zinātniskais raksts “Recent applications of carbonaceous nanosorbents for the analysis of mycotoxins in food by liquid chromatography: a short review” pēc atkārtotu labojumu veikšanas pieņemts publicēšanai žurnālā World Mycotoxin Journal (Scopus, WoS, cit. indeks. 1.7);
  • otrs zinātniskais raksts “Occurrence of mycotoxins in herbal teas marketed in Latvia” sagatavots un iesniegts starptautiskai recenzēšanai žurnālā Mycotoxin Research (Springer izdevniecība, žurnāls indeksēts SCOPUS un WoS, cit. indeks. 2.8);
  • sagatavots un iesniegts patentu valdē Latvijas patenta pieteikums Nr. P-18-70 “Mikotoksīnu noteikšanas paņēmiens raudzētu graudu vai ogu alkoholiskajos vai bezalkoholiskajā dzērienos”;
  • veikta zinātniskās literatūras apkopošana un mikotoksīnu standartu iegāde, lai projekta nākamajā posmā izstrādātu metodes patērētājam bīstamo mikotoksīnu noteikšanai baltā un zilā pelējuma sieros, t. sk., izvērtējot oglekļa nanosorbentu priekšrocības;
  • tīklošanās pasākumi Baltijas valstu zinātnieku satrapā, pētījumu zināšanu pārnese: ziņots par veiktajiem pētījumiem mikotoksīnu jomā Latvijas un Lietuvas jauno zinātnieku apvienību kopēji rīkotajā pasākumā “Ideju Kalve 2018”, kas norisinājās 2018. g. 24.-26. augustā Lietuvā, Klaipēdā;
  • sabiedrības izglītošana un pētījumu popularizēšana: 28. septembrī Eiropas Zinātnieku nakts 2018 ietvaros organizēta izglītojoši informatīva aktivitāte par mikotoksīnu izplatību pārtikā un efektīvām analīzes metodēm.

Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133 806 EUR, no kurām 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 

 

Publikācija sagatavota 27.09.2018.
 

logo