Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 septītā posma aktualitātes

1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros vadošā pētniece Gunita Deksne īsteno projektu Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei” un septītā posma ietvaros projekta rezultatīvo rādītāju sasniegšanai tika veiktas sekojošas darbības:

1) Uzsākti molekulārās epidemioloģijas pētījumi Cryptosporidium spp. sugu un to apakštipu diferencēšanai liellopos, kā arī epidemioloģisko riska faktoru analizēšana, lai noteiktu potenciālos riska faktorus liellopiem, atkarībā no to turēšanas veida un citiem parametriem.

2) Uzsākti sagatavošanās darbi turpmākam pētījumam par Toxoplasma gondii sastopamību meža cūku muskulatūrā, izmantojot mūsdienīgas molekulārās diagnostikas metodes (magneic-capture), kā arī pētījums par T. gondii seroprevalences korelāciju ar T. gondii šūnu esamību saimnieka audos.

3) Par pēcdoktorantūras pētījuma laikā apkopotiem retrospektīviem pētījumiem sagatavoti sekojoši ziņojumi konferences, kā arī izstrādāti sekojoši studentu pētnieciskie darbi:

  • Rīgas Stradiņa Universitātes studiju programmas “Medicīna” 6. kursa studente Ksenija Pankratjeva šā gada 4. aprīlī piedalījās RSU Starptautiskā Zinātniskā Studentu konferencē, Rīgā, Latvijā, kuras laikā prezentēja pētījumu par tokosplazmozes epidemioloģiju un riska faktoriem grūtniecēm, medniekiem un veterinārārstiem, kas izstrādāts pēcdoktorantūras pētījuma ietvaros. Pētījums tika prezentēts kā stenda referāts un tika apbalvots, kā labākais studentu pētījums.
  • Pēcdokotrante G. Deksne šā gada 24.-25. aprīlī, piedalījās 10.tajā Starptautiskajā Biodaudzveidības Pētījumu konferencē (10th International Conference on Biodiversity Research), Daugavpilī Latvijā ar mutisko ziņojumu plenārajā sesijā par pārtikas parazitāriem patogēniem (Food borne parasites: myth or truth), kura laikā konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar pēcdoktorantūras pētījuma primāriem rezultātiem.
  • Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Veterinārmedicīnas fakulktātes studente Mairas Mateusas izstrādāja 6.kursa rotācijas prakses atskaites darbu,  kas izstrādāts pēcdoktorantūras pētījuma ietvaros par tēmu “Cryptosporidium spp. sastopamība govīm Latvijā un to ietekmējošie faktori”. Darbs aizstāvēts šā gada 17.maijā Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātē studiju programmas “Veterinārmedicīna” ietvaros. Darba vadītāja Dr. vet. med., asoc. Prof., Dace Keidāne, darba zinātniskā konsultante Dr. biol. Gunita Deksne.
  • Pēcdoktorante G. Deksne piedalījās 14.tajā Nacionālo parazitoloģijas laboratoriju ikgadējā sanāksmē, kurā prezentēja pētījuma primāros rezultātus par Cryptosporidium spp. sastopamību, riska faktoriem un molekulāro sugu daudzveidību. Sanāksmes laikā iegūt noderīga pieredze no citiem Eiropas vadošiem institūtiem, kā arī uzsākat sadarbība ar Federālo Dzīvnieku veselības zinātnisko institūtu (Federal Research Institute for Animal Health) par tālāko datu apstrādi un modelēšanu.
  • Linda Liepiņas maģistra darba, kas izstrādāts pēcdoktorantūras pētījuma ietvaros par tēmu “Toxoplasma gondii seroprevalences un aviditātes analīze grūtniecēm Latvijā”. Darbs aizstāvēts šā gada 11.jūnijā Rīgas Stradiņa Universitātes Medicīnas fakultātes studiju programmas “Biomedicīna” ietvaros. Darba vadītāja Dr. med., prof., Angelika Krūmiņa, darba zinātniskā konsultante Dr. biol. Gunita Deksne.

 

Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši.
Projekta kopējās izmaksas ir 133 806 EUR, no kurām 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Publikācija sagatavota 18.07.2019.

l