Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 astotā posma aktualitātes

1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros vadošā pētniece Gunita Deksne īsteno projektu Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei” un septītā posma ietvaros projekta rezultatīvo rādītāju sasniegšanai tika veiktas sekojošas darbības:

1) Veikti intensīvi molekulārās epidemioloģijas pētījumi Cryptosporidium spp. sugu un to apakštipu diferencēšanai liellopos, kā arī epidemioloģisko riska faktoru analizēšana, lai noteiktu potenciālos riska faktorus liellopiem, atkarībā no to turēšanas veida un citiem parametriem. Risku novērtējums veikts sadarbībā ar Federālo Dzīvnieku veselības zinātnisko institūta (Federal Research Institute for Animal Health, Vācijā) vadošo pētnieku Dr. Geronu Šāres Dr. Gereo  Schares).

2) Veikti pilotpētījumi par Toxoplasma gondii sastopamību meža cūku muskulatūrā, izmantojot mūsdienīgas molekulārās diagnostikas metodes (magneic-capture), kā arī pētījums par T. gondii seroprevalences korelāciju ar T. gondii šūnu esamību saimnieka audos.

3) Uzsākta Giardia duodenalis sastopamības noteikšana liellopos Latvijā, kā arī veikti sagatavošānās darbi turpmākiem molekulārās bioloģijas pētījumiem, lai noteiktu G. duodenalis apakštipu un to zoonotisko potenciālu.

4) Pēcdoktorantūras pētījuma rezultāti tika prezentēti plašākai sabiedrībai populārzinātniskā veidā Eiropas Zinātnieku nakts 2019 pasākuma laikā, par to, kādi cilvēkiem un dzīvniekiem ir kopīgi parazīti, kā arī kādus parazītus varam apēst ar dažādiem pārtikas produktiem.

4) Tika organizētas nedēļu ilga apmācības Eiropas Parazitoloģijas references laboratorijā (Instituto Superiore di Sanita, Romā, Itālijā) par Giradia duodenalis klasiskām un molekulārām diagnostikas metodēm, kā arī par G. duodenalis zoonotiskā potenciāla noteikšanu, izmantojot molekulārās metodes ar restrikcijas enzīmiem.

 

Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši.

Projekta kopējās izmaksas ir 133 806 EUR, no kurām 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Publikācija sagatavota 18.10.2019.

lf