Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas apstiprinātā pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/219 vienpadsmitā posma aktualitātes

Galvenie 11. posma (01.04.-30.06.2020) zinātniskie rezultāti:

  • Pilnībā pizpildīta 2. aktivitāte, kas veltīta mikotoksīnu noteikšanai Latvijā iegādātu un novāktu graudaugu, tēju un siera produktos. Sagatavota zinātnisko datu kopa par mikotoksīnu satura izplatību Latvijā audzētajās graudaugu kultūrās (2. aktivitātes rezultatīvais rādītājs 2.3).
  • Rezultatīvā rādītāja 2.3 dati izmantoti jauna zinātniskā raksta izstrādei par mikotoksīnu novērtējumu Latvijas teritorijā audzētos graudaugos un pākšaugos. Rakstu plānots pabeigt 2020. gada septembrī un iesniegt publicēšanai SCOPUS indeksētā zinātniskajā žurnālā (3. aktivitātes rezultatīvais rādītājs 3.4).
  • Turpināts darbs pie zinātības apskata sagatavošanas par jonizējošā starojuma sterilizācijas efektivitāti mikotoksīnu kontrolei lauksaimniecības produktos. Sagatavots apraksts par mikotoksīnu stabilitāti ar gamma starojumu apstarotos graudaugos, kas saturēja ne-mākslīgi pievienotu piesārņojumu. Starojuma dozas bija robežās no 5 līdz 25 kGy, dozas jauda no 2,0 līdz 3,3 kGy/h. Atsevišķos eksperimentos tika novērtēta metabolītu veidošanās, analizējot apstarotus regulēto mikotoksīnu standartšķīdumus (3. aktivitātes rezultatīvais rādītājs 3.1).
  • Pabeigts iepriekšējā periodā iesniegtās publikācijas melnraksts “Determination of fungi and multi-class mycotoxins in Camelia sinensis and herbal teas marketed in Latvia and dietary exposure assessment” (nosaukums koriģēts uz “Determination of fungi and multi-class mycotoxins in Camelia sinensis and herbal teas and dietary exposure assessment”). Raksts 12. pārskata perioda sākumā tiks iesniegts publicēšanai brīvpieejas rakstu krājumā, kas indeksēts SCOPUS. Šis rezultāts aizvieto zinātības aprakstu par gamma starojuma pielietojumu zāļu tēju sterilizācijai un nodrošinās rezultātu pieejamību plašākam interesentu lokam (3. aktivitātes rezultatīvais rādītājs 3.2)
  • Saskaņā ar LPV norādēm, veikti uzlabojumi Latvijas patenta pieteikumā P-18-70, lai nodrošinātu projekta sasniedzamā iznākuma rādītāja "jauno produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējami" izpildi 2020. gadā (Latvijas patents par tehnoloģisko paņēmienu vairāku mikotoksīnu noteikšanai raudzētu graudu vai ogu dzērienā, pielietojot automatizētas padeves tehnoloģisko paņēmienu paraugu sagatavošanai un analīzei).

Sadarbības institūcija ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Projekta ilgums ir 36 mēneši. Kopējās izmaksas ir 133 806 EUR, no kurām 85% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

 

Pārskats sagatavots 30.06.2020.

l