Par Pārtikas Parazitāro patogēnu (PPP) Ekselences centra konceptu

Motīva “Viena pasaule, viena veselība” ietvaros tiek veicināta starpdisciplināra pieeja veterinārmedicīnas zinātnei, sabiedrības veselības un vides jautājumiem ar mērķi saglabāt ekosistēmu veselumu un novērst epidēmiskas vai epizootiskas saslimšanas.

PPP Ekselences centrs darbosies kā virtuāla vienība BIOR, lai nodrošinātu kvalitatīvu un mūsdienīgu zināšanu bāzi un veicinātu starpdisciplināru pētījumu attīstību pārtikas parazitāro patogēnu izpētes un uzraudzības jomā “Viena pasaule, viena veselība” koncepta ietvaros.

PPP Ekselences centra koncepta vīzija ir sasniegt zinātnisko izcilību un nodrošināt uz zināšanām balstītu pārtikas nozares, dzīvnieku veselības un vides pētījumu kultūras attīstību, ļaujot īstenot zināšanu un zinātnes praktisko vērtību — attīstīt tautsaimniecības nozares, sekmēt uzņēmējdarbību, palielināt konkurētspēju.

PPP Ekselences centra koncepta darbības stratēģiskais mērķis ir radīt jaunas zināšanas, lai veicinātu cilvēku, dzīvnieku un vides veselību, un drošas un nekaitīgas pārtikas apriti no parazitāro patogēnu viedokļa Latvijā.

PPP Ekselences centra izvirzītie uzdevumi ir sekojoši:

  1. Nodrošināt brīvpieejas zināšanu pārneses platformu par pārtikas parazitāriem patogēniem no “Vienas veselības (“One Health”) aspekta jomas speciālistiem un jomā studējošiem;
  2. Ieviest un uzturēt mūsdienīgas un precīzas pārtikas parazitāro patogēnu diagnostikas metodes dažādās paraugu matricās, lai izprastu parazītu pārnesi dažādos virzienos no dzīvnieka uz vidi un cilvēkiem;
  3. Radīt labāku izpratni par nozīmīgākajiem pārtikas riskus radošajiem parazītiskiem organismiem ar mērķi samazināt pārtikas radītās saslimšanas;
  4. Veicināt pārtikas, dzīvnieku veselības un vides veselības monitoringa izstrādi un īstenošanu, ņemot vērā parazitāro patogēnu bioloģiju un ekoloģiju.

PPP Ekselences centra koncepts izstrādāts 1.1.1.Specifikā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2.pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta ietvaros (vienošanās Nr.1.1.1.2/16/I/001) Institūta “BIOR’’ pētniecības pieteikuma „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei (OMEPPAZ)” (Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204) ietvaros, ko līdzfinansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds.


Sīkāka informācija par PPP Ekselences centru:
Vadošā pētniece Dr. biol. Gunita Deksne
Gunita.deksne@bior.lv
Tālr.: +371 28 396 350


covid-19