Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” šī gada 1.martā uzsāk īstenot ERAF un valsts budžeta līdzfinansēto projektu Nr.1.1.1.1/16/A/258 “Inovatīvu instrumentāli analītisko metožu izstrāde un pielietojums kombinētai plaša spektra ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma izpētei, atbalstot prioritārās Bioekonomikas nozares”. Vienošanās par projekta realizāciju noslēgta ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru šī gada 31.janvārī.

Kā projekta galvenie mērķi ir izvirzīti radīt un, zinātības pārneses veidā, ieviest lietošanā jaunas zināšanas un inovatīvas eksperimentālās izstrādnes praktiskas nozīmes analītiskās ķīmijas un mikrobioloģijas pētījumiem prioritārajās tautsaimniecības nozarēs (lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, pārtikas ražošanā un citās).

Zināšanu ietilpīga bioekonomika, kas iekļauta 2013. gadā pieņemtajā Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā izceļ inovatīvu tehnoloģisko risinājumu nozīmību vides un pārtikas drošības kontrolei, sekmējot tautsaimniecības nozaru attīstību. Apstiprinātais projekts ir vērsts uz multidisciplināru ķīmijas un mikrobioloģijas jomas ekspertu, tai skaitā jauno zinātnieku, iesaisti pārtikas un vides paraugu ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma izpētei paredzētu metožu rūpnieciskā pētījumā un eksperimentālā izstrādē, radot ātras, jutīgas un selektīvas inovatīvas daudzkomponentu analīžu metodes plaša spektra ķīmisko un bioloģisko piesārņotāju noteikšanai pārtikas un vides paraugos. Izstrādātās metodes tiks aprobētas Latvijas Republikas mērogā, raksturojot Latvijas izcelsmes pārtikas produktu nekaitīgumu attiecībā uz ķīmisko un bioloģisko piesārņotāju līmeņiem. Projektā tiks nodrošināta iegūto zinātību pārnese starp tiešajām mērķa grupām: zinātniskajām institūcijām,  komersantiem, tai skatā pārtikas ražotājiem, zinātniekiem, tai skaitā jaunajiem pētniekiem un ekspertiem vides un pārtikas drošības pārvaldības jomā.

Projekts paredz veikt rūpnieciskos pētījumus un iekļauj vairāku eksperimentālo izstrāžu radīšanu pārtikas drošības novērtējumam, nodrošinot multidisciplināru sadarbību starp ķīmijas un mikrobioloģijas ekspertiem, tai skaitā sekmējot jauno zinātnieku piesaisti projekta aktivitātēm, kas atbilst projektā izvirzītajiem uzstādījumiem, veicināt zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti, sekmējot Latvijas zinātnisko institūciju dalību viedās zinātniskās stratēģijas uzstādījumu sekmēšanai, uz ko ir tieši attiecināma bioekonomikas stratēģijā izvirzītā prioritāro tautsaimniecības nozaru drošības novērtēšana un tai paredzētu inovatīvo tehnoloģiju izstrāde attiecībā uz pārtikas piesārņotāju kontroli. 

Apstiprinātais projekts atbilst vairākām multidisciplinārām zinātnes nozarēm, kas identificētas atbilstoši OECD zinātņu nozaru klasifikācijai: ķīmija (1.4), bioloģija (1.6) un lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība (4.1).

Projekts nav saistīts ar saimniecisko darbību, tā realizācija plānota projekta iesniedzēja zinātniskajā institūcijā un rezultātu izplatīšana tiks nodrošināta tehnoloģiju un zinātības pārneses veidā, ziņot vietēja mēroga un starptautiskās zinātniskajās konferencēs.

Kā galvenos projektā sasniedzamos rezultātus var minēt:

  • 4 jauno zinātnieku iesaisti;
  • vairāku inovatīvu metožu ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma noteikšanai   izstrāde  un aprobācija;
  • zināšanu pārneses nodrošināšana publikāciju (9), konferenču (5) un zināšanu pārneses veidā, kā arī patentējot divas izstrādātās metodes un noslēdzot divus vietēja mēroga  intelektuālā īpašuma licenses līgumus.

Eksperimentālā izstrādes gatavības līmenis projekta īstenošanas rezultātā būs:

TRL 6 – Tehnoloģijas demonstrācija mākslīgi radītā vidē: sistēmas modelis vai prototips ir pārbaudīts mākslīgi radītā vidē.
Projekta kopējās izmaksas: EUR 449 617,00 (no kurām  ERAF atbalsta apjoms (85%): EUR 382 174,44 un valsts budžeta līdzfinansējums (7,5%) EUR 33 721,28).
Projekta īstenošanas paredzētais ilgums ir trīsdesmit mēneši (laika periods: 01.01.2017. – 30.06. 2019).

ERAF

Informācija sagatavota 01.03.2017.