Skolēnu skrīnings izglītības iestādēs

 

Pozitīva pūļa testa (kopkociņu) vai antigēna testa rezultāta gadījumā

 

Ražotāja instrukcija SARS-CoV-2 Antigēnu testa komplektam

 


Izglītības iestāžu vadītājiem un par Covid-19 testēšanu atbildīgajiem darbiniekiem

BIOR koordinatori vienmēr atbalstīs, palīdzēs rast atbildes uz visiem Jūsu interesējošajiem jautājumiem vai informēs par aktuālajiem jautājumiem

BIOR kurjeri brauks ne tikai pēc ierastā grafika, bet arī pielāgos braukšanas maršrutu izglītības iestāžu testēšanas maršrutam. Lai varētu organizēt individuālo siekalu testēšanu izglītības iestādē, lūdzam iepriekš sazināties savu ar BIOR koordinātu.

Individuālo siekalu testu paraugu pieņemšanas punkti


Video materiāli

Video pamācība Covid 19 parauga ņemšanas metodei klasēm

Video pamācība bērniem siekalu testa nodošanai

Video pamācība skolēniem Covid-19 antigēna testa veikšanai


"BIOR" laboratorijai piesaistītās izglītības iestādes. Kurjeru grafiks.


Lai izglītības iestādēs nodrošinātu drošu klātienes izglītības procesu jaunajā 2021./2022. mācību gadā, skolās tiek veikta izglītojamo pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē (arī profesionālajā izglītībā) testēšana uz COVID-19. Testēšana tiks veikta visa mācību gada garumā atbilstoši Veselības ministrijas noteiktajam algoritmam: https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes.

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 40.9 punkts nosaka, ka izglītības iestādes organizē testēšanu sadarbībā ar laboratorijām, kuras veic testēšanu uz COVID-19, un ir noteiktas izglītības iestādes tiesības nodod datus šīm laboratorijām. Izglītības iestādei ir tiesības nodod šādus datus:

  • izglītojamā vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, pilsonības valsts, dzimšanas datums, klase (kurss, grupa));
  • pilngadīga vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja elektroniskā pasta adresi attiecīgajai laboratorijai.

Datu nodošanas tiesiskais pamats atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunktam un 9. panta otrās daļas i) apakšpunktam, un tās mērķis ir parauga testēšana, testēšanas pārskata sagatavošana, testēšanas pārskata nosūtīšana un ar normatīvo aktu uzliktā juridiskā pienākuma izpilde.

“BIOR” laboratorija ir viena no četrām Latvijā akreditētām laboratorijām, kas veic izglītojamo rutīnas testēšanu uz COVID-19. Institūta laboratorija strādā saskaņā ar starptautiskiem standartiem un ir Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” akreditēta atbilstoši standartam LVS EN ISO 15189 „Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības”.

Institūta laboratorija ievēro visas ISO 15189 standartā esošās prasības paraugu noņemšanai, transportēšanai, testēšanai, uzglabāšanai un utilizācijai (iznīcināšanai). Higiēnas un vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības Institūta laboratorijā tiek ievērotas saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Institūta Rīcības instrukciju Nr. DC-RI-T-45/1 “Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas telpu un vides apstākļi”. Paraugu iznīcināšana tiek veikta uzreiz pēc testēšanas pārskata izrakstīšanas saskaņā ar Institūta Rīcības instrukciju Nr. DC-RI-Pa-98/2 “Mikrobioloģiskai testēšanai iesūtīto paraugu uzglabāšana un iznīcināšana Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Mikrobioloģijas grupā”. Paraugu iznīcināšanu veic atbilstoši biodrošības prasībām, to termiski apstrādājot ar tvaiku paaugstinātā spiedienā (autoklāvējot 60 minūtes 132oC±2oC temperatūrā (spiediens 0.2 MPa)).

Izglītojamo testēšanai uz SARS-CoV-2 vīrusu skolās tiek izmantoti polimerāzes ķēdes reakcijas testi, kas nosaka SARS-CoV-2 vīrusa ribonukleīnskābes klātbūtni siekalu paraugos. Šāda veida testēšana izvēlēta, jo neprasa ārstniecības personas iesaistīšanos parauga noņemšanā, kā tas būtu nazofaringālā polimerāzes ķēdes reakcijas vai antigēnu testu gadījumā. Siekalu paraugs tiek izmeklēts ar mērķi noteikt SARS-CoV-2 vīrusa ģenētisko materiālu un šis paraugs netiek izmantots, lai veiktu cita veida manipulācijas vai izmeklējumus, kas nav saistīti ar SARS-CoV-2 vīrusa noteikšanu.

Visus izglītojamo testēšanas rezultātus Institūts ievada e-veselības sistēmā un nosūta pilngadīgam izglītojamam vai nepilngadīga izglītojamā likumiskajam pārstāvim uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi. Lai varētu nodrošināt maksimāli ātru rīcību, atklājot inficēšanās ar COVID-19 gadījumu izglītības iestādē, un saskaņā ar valstī noteikto kārtību pozitīva COVID-19 testa gadījumā Institūtam ir pienākums paziņot Slimību profilakses un kontroles centram un attiecīgajai izglītības iestādei.

Neskaidrie testu rezultāti, kā arī katrs 100 (simtais) gadījuma secībā izvēlētais paraugs tiek nodots Nacionālajai References laboratorijai epidemioloģiskās drošības jomā (Rīgas Austrumu klīniskās universitātēs slimnīcas struktūrvienība, turpmāk – NRL), lai tā veiktu testēšanas rezultātu apstiprināšanu vai kvalitātes uzraudzību saskaņā ar references laboratorijas noteikto kārtību.

Institūts nenodod informāciju par testu rezultātiem citām trešajām personām.