LOGO

INTERREG projekta “Pārrobežu nēģu krājumu novērtēšana un apsaimniekošana Lietuvā un Latvijā” LAMPREY LLI-310 ietvaros 11. un 12. aprīlī Klaipēdas universitātē tiek rīkots starptautisks seminārs par nēģu krājumu novērtēšanu un apsaimniekošanu Baltijas reģionā

INTERREG V–A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmas projekta „Pārrobežu upes nēģu krājuma novērtējums un pārvaldība Lietuvā un Latvijā” (LAMPREY, nr.LLI-310) rīkotajā Pan-Baltic seminārā tiksies pētnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas,  Zviedrijas, Polijas, Lielbritānijas un Kanādas. Dalībnieki dalīsies pieredzē nēģu resursa novērtēšanas, aizsardzības un apsaimniekošanas jomā.

Institūta "BIOR" pētnieki iepazīstinās ar savas valsts pieredzi. Iegūtā informācija tiks izmantota ilgtspējīgai, uz zinātniskiem pētījumiem un pasaules pieredzi balstītai nēģu krājumu pārvaldības ieviešanai, līdzsvarojot šī nozīmīgā dabas resursa izmantošanu un saglabāšanu Latvijā un Lietuvā.

Upes nēģis (Lampetra fluviatilis) Latvijā ir nozīmīga suga ar senām zvejas tradīcijām un kultūrvēsturisko vērtību, turklāt upes nēģis ir iekļauts EK Biotopu direktīvas 92/43/EEK V pielikumā kā suga, kuras izmantošanai var piemērot apsaimniekošanas pasākumus, tāpēc tā izmantošanai jābūt īpaši pārdomātai, neapdraudot resursa stāvokli.

Projekts tiek īstenots INTERREG V–A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmas ietvaros. Informācija par Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam  www.latlit.eu Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa www.europa.eu  

Projekta ilgums ir 2 gadi (01.04.2018. – 31.03.2020.).

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par saturu pilnībā atbild Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Semināra darba kārtība