Publicēts ziņojums par būtiskākajām 3Rs aktivitātēm

JRC Science Hub/EURL ECVAM website ir publicēts  ziņojums “Summary record of the 2019 PARERE meeting”.

Ziņojumā ietverta informācija, par būtiskākajām 3Rs aktivitātēm  katrā dalībvalstī un  EURL ECVAM,  ieskaitot jaunizstrādātās atlternatīvās metodes un alternatīvās pieejas.