Projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 septītā posma aktualitātes

Septītajā projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 posmā ir pabeigti apraksti pirmās un trešās aktivitātes ietvaros izstrādātajām instrumentāli analītiskajām un molekulārās bioloģijas metodēm latviešu un angļu valodā.

Otrās aktivitātes ietvaros tika turpināti pētījumi par antibiotiku izplatību dzīvnieku izcelsmes produkcijā, pielietojot iepriekš izstrādātās analītiskās masspektrometrijas metodes. Vairāk kā 50 gaļas paraugi no dažādām Latvijas kautuvēm tika izanalizēti, pielietojot standarta HPLC-QqQ-MS/MS metodi un informācija par veterināro zāļu izplatību tika izmantota, novērtējot izstrādāto FT-ICR-MS metodi.

Paralēli tika veikti eksperimenti par HPLC-QqQ-MS/MS un FT-ICR-MS metodes korelāciju attiecībā uz mērījumu rezultātiem par veterināro zāļu izplatību. FT-ICR-MS uzrāda apmierinošu jutību un pareizību, lai spriestu par rezultātu atbilstību ES likumdošanai. Tajā pašā laikā analīzes izpildes ātruma ziņā FT-ICR-MS pārspēj klasisko HPLC-QqQ-MS/MS procedūru.

Bioloģisko piesārņotāju izpētē septītajā projekta posmā tika turpināts darbs pie pārtikas izcelsmes patogēno baktēriju datu bāzes veidošanas, pievienojot baktēriju genoma raksturojumus. Atskaites periodā tika nosekvencētas 56 Listeria innocua kultūras, tika veikta arī pilna genoma sekvencēšana 60 salmonellu izolātiem. Izolātu izcelsme bija pārtikas produkti, dzīvnieku barība, vides paraugi no ražošanas ķēdes, kā arī fekālijas no vistām un dējējvistām. Iegūtās sakvences tiek izmantotas pašlaik Latvijā notiekošo salmonelozes uzliesmojumu epidemioloģiskajā izpētē.

Lai nodrošinātu projektā iegūto zināšnu pārnesi un sabiedrības infromēšanu par projekta rezultātiem attiecībā uz vides ķīmiskajiem piesārņotājiem tika sagatavots posteris, kurš tika prezentēts "Zinātnieku nakts 2018" ietvaros, ķīmijas zinātņu tunelī ar nosaukumu “No tumsas uz gaismu” un devīzi ”Caur nezināmo  uz zināmo, cauri tumsai uz gaismu”. Institūta "BIOR" pasākumu “Eiropas zinātnieku nakts 2018.” apmeklēja vairāk kā 1200 apmeklētāji, tajā skaitā 19 skolu audzēkņi no visas Latvijas: Rīgas, Ozolniekiem, Ķekavas, Ogres, Kuldīgas, Valkas, Viesītes, Ikšķiles, Ilūkstes, Aizputes, Kazdangas un Gulbenes.

 

Projekta kopējās izmaksas: EUR 448 530,90 (no kurām  ERAF atbalsta apjoms (85%): EUR 381 251,26 un valsts budžeta līdzfinansējums (7,5%) EUR 33 639,82).

Projekta īstenošanas paredzētais ilgums ir trīsdesmit mēneši (laika periods: 01.03.2017. – 30.08. 2019).

 

Informācija sagatavota 27.12.2018.

logo