logo

Institūta “BIOR” īstenotā projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 “Inovatīvu instrumentāli analītisko metožu izstrāde un pielietojums kombinētai plaša spektra ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma izpētei, atbalstot prioritārās Bioekonomikas nozares” otrajā posmā tika turpināts darbs pie ķīmisko un bioloģisko metožu izstrādes piesārņotāju noteikšanai dažādos biotas un pārtikas paraugos. 

Pētījumos tika veiktas mikotoksīnu noteikšanas analīzes ar nolidojuma laika masspektrometriju un online cietās fāzes ekstrakcijas tehnoloģiju (online-SPE). Papildus 12 jau esošām standartvielām, tika saņemtas vēl 5 jaunās mikotoksīnu standartvielas, kas uzreiz tika sekmīgi pievienoti analizējamo mikotoksīnu klāstam. Šobrīd pētījuma ietvaros ir izstrādātas 17 mikotoksīnu HPLC-qTOF instrumentālās noteikšanas metodes.

Apkārtējās vides kontaminantu (bromētie liesmas slāpētāji) noteikšanai zušu paraugos un medījumu gaļā tika aprobēta un validēta UHPLC-q-Orbitrap metode.

Otrajā posmā tika turpināti pētījumi par kokciodiostatu noteikšanu ar HPLC-q-Orbitrap metodi, pielietojot metodes optimizāciju ar eksperimenta dizaina (DoE) pieeju. Šāda pieeja nodrošina iespēju sasniegt vislabākos metodes parametrus ar mazāko eksperimenta skaitu.

Bioloģisko piesārņotāju metožu izstrādē pētnieki otrajā projekta posmā salīdzināja MALDI-TOF un PCR molekulārās metodes un secināja, ka no vairāk kā 200 pelējumsēņu izolātiem dominējošās ir Aspergillus niger(22%),  A. flavus (17%) un A. versicolor (15%) sugas.

Lai pilnveidotu pelējumsēņu noteikšanu un paaugstinātu detektēšanas jutību pārtikas patogēnu noteikšanā, pētījumā tika izmantota arī PCR metode un sekvenču analīze.  Projekta ietvaros tiek salīdzinātas arī sporulējošo baktēriju Bacillus cereus mikrobioloģijas un molekulārās noteikšanas metodes.

Lai nodrošinātu projektā iegūto zināšnu pārnesi, šobrīd žurnālos ir iesniegtas divas publikācijas un notiek to izskatīšanas process.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 449 617,00 (no kurām  ERAF atbalsta apjoms (85%): EUR 382 174,44 un valsts budžeta līdzfinansējums (7,5%) EUR 33 721,28).

Projekta īstenošanas paredzētais ilgums ir trīsdesmit mēneši (laika periods: 01.03.2017. – 30.08. 2019).

 

Informācija sagatavota 13.09.2017.