logo logo

Pārtikas drošibas, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais instītūts "BIOR" izsludina pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasi Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākumā"Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts".

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases konkursa mērķis ir atlasīt pēcdoktorantus, ievērojot MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 50 apakšpunktā 25.1. noteiktās prasības, ka pētniecības pieteikumu iesniegumu sagatavošanai un pētniecības pieteikuma īstenošanai jābūt atbilstoši Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" stratēģijai un pētniecības programmai šādās pētniecības jomās - ķīmijas zinātnes, vides zinātnes, sabiedrības un vides veselība, zivsaimniecība, veterinārmedicīnas zinātnes.

Priekšatlases īstenošanas veids ir atklāta pēcdoktorantu pieteikumu atlase. Atlasē var piedalīties pēcdoktorants, kas atbilstoši SAM MK noteikumu Nr. 50 2.9. apakšpunktam ir Latvijas vai ārvalstu zinātnieks, kas doktora grādu ieguvis ne agrāk kā piecus gadus pirms Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta pētniecības pieteikumu iesniegšanas termiņa Valsts izglītības aģentūras izsludinātajā konkursā neatkarīgi no vecuma, rases, dzimuma, etniskās piederības, politiskās pārliecības, sociālā statusa vai citām pazīmēm. Šo periodu var pagarināt līdz 2 gadiem, ja personai ir pamatots iemesls: bērna kopšanas atvaļinājums vai pārejoša darba nespēja.

Pēcdoktorantu priekšatlases pieteikumu iesniegšanas termiņš ir no 01.08.2016. - 05.10.2016.

Pēcdoktorantu priekšatlases pieteikumu iesniedz, elektroniski sūtot uz e-pasta adresi bior@bior.lv, klātienē vai sūtot pa pastu uz adresi Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076, Latvija, no 2016. gada 1. augusta līdz 2016. gada 5. septembrim.

Priekšatlases dokumenti:

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" o ecdoktorantu pieteikumu priekšatlases nolikums

1. pielikums - Iesniegums pēcdoktorantu pieteikumu atlasei

2. pielikums - Pētniecības tēmas pieteikuma zinātniskais apraksts (angļu valodā) ar aizpildīšanas metodiku, kas ir daļa no "Pētniecības pieteikuma zinātniskais apraksts (Research project proposal)"

3. pielikums - Apliecinājums, ka pēcdoktorants iepriekš nav saņēmis atbalstu šī pasākuma ietvaros un darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pētniecība, tehnoloģiju atīstība un inovācijas" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskās pētniecības atbalsts" un 1.1.1.3. pasākuma "Inovācijas un granti studentiem" ietvaros

4. pielikums - Komersanta vai komersantu koleģiālas institūcijas atzinums par pētījuma nozīmību

5. pielikums - Vērtēšanas kritēriji pēcdoktorantūras pieteikumu priekšatlasei

Papildu informācija