Par laša bioloģiskā materiāla ievākšanu Baltijas jūras Latvijas ekonomiskajā zonā un Latvijas teritoriālajos ūdeņos

Cenu aptauja noslēgusies

Pretendents, kurš iesniedza izvirzītajām prasībām atbilstošu piedāvājumu un kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības zvejai no Pāvilostas ir ‘’Liepājas rajona Pāvilostas pilsētas zvejnieku saimniecībai KAIJA’’.

Pretendents, kurš iesniedza izvirzītajām prasībām atbilstošu piedāvājumu un kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības zvejai no Liepājas ostas ir SIA ‘’R+R Ltd’’.


Lai  ievāktu laša bioloģisko materiālu, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” sadarbībā ar zvejniekiem plāno veikt lašu pētniecisko zveju no februāra  līdz decembrim.

Pētnieciskās zvejas veikšanai Institūts aicina pieteikties zvejniekus un zvejas uzņēmumus, kas uzsāk zveju Pāvilostas un Liepājas ostās. Tiks izvēlēts viens sadarbības partneris no Pāvilostas un viens no Liepājas ostas.

Pētnieciskās zvejas nosacījumi:

 • Pētnieciskā zveja tiek veikta no 2023. gada februāra (datums tiks precizēts līguma slēgšanas laikā) līdz  katrā no vietām tiks nozvejoti 100 laši, bet ne ilgāk kā līdz 31. decembrim;
 • Pētnieciskā zveja tiek veikta ar zivju āķiem, kuru izmērs nav mazāks par 19 mm  (zvejas rīkus nodrošina zvejnieks vai zvejas uzņēmums);
 • Pētniecisko zveju veiks viens zvejnieks vai zvejas uzņēmums, kurš uzsāk zveju Pāvilostā un  viens zvejnieks vai zvejas uzņēmums, kurš uzsāk zveju Liepājas ostā;
 • Pretendentam ir  jāpieder zvejas kuģim/laivai (uzrādot Latvijas Kuģu reģistrā reģistrētās zvejas kuģa/laivas numuru) ar tiesībām zvejot Baltijas jūrā aiz piekrastes ūdeņiem lašus un taimiņus 2023. gadā.
 • Zvejas rīki tiek marķēti ar Institūta marķējumu;
 • Zvejniekam, kurš veic pētniecisko zveju, par katru zvejas aktu ir jāaizpilda speciāls Institūta piešķirts žurnāls, reģistrējot informāciju par zvejas laiku un vietu (koordinātas), dziļumu un piezveju. Visām noķertajām zivīm jānosaka piederība sugai, nepazīstamās piezvejas sugas ir jānofotografē.
 • Visām lašveidīgajām zivīm jāievāc zvīņu paraugi, Institūta piešķirtās zvīņu grāmatiņās, veicot piezīmi par taukspuras stāvokli (griezta/ negriezta), kā arī par to vai zivs paturēta, vai atlaista un citu zvīņu grāmatiņās prasīto informāciju.
 • Jaievāc spuru paraugi, ģenētiskām analīzēm.
 • Pieprasījuma gadījumā jānodrošina iespēja Institūta darbiniekiem piedalīties pētnieciskās zvejas novērošanā jūrā.

Pieteikšanās kārtība: 

 • Zvejniekam vai zvejas uzņēmumam līdz 2023. gada 10. februāra plkst. 10.00 Institūtam jāiesniedz parakstīts pieteikums, norādot cenu (bez PVN), zvejnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi un tālruņa numuru vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi un tālruņa numuru, zvejas kuģa/laivas nosaukumu un Latvijas Kuģu reģistrā reģistrētās zvejas kuģa/laivas numuru.
 • Pieteikumu iespējams iesniegt personīgi Institūta administrācijā Lejupes ielā 3, Rīgā vai nosūtīt elektroniskā veidā uz e-pastu: bior@bior.lv ar norādi “Laša pētnieciskā zveja”.
 • Zvejniekam vai zvejas uzņēmumam, kas veic pētniecisko zveju, nedrīkst būt būtiski zvejas noteikumu pārkāpumi kopš 2021. gada 31. janvāra.
 • Ja vienā ostā (Liepāja vai Pāvilosta) piesakās vairāki zvejnieki (zvejas uzņēmumi), tad priekšroka ir tam zvejas uzņēmumam, kurš piedāvā zemāku cenu.
 • Ja vienā ostā (Liepāja vai Pāvilosta) piesakās vairāki zvejnieki (zvejas uzņēmumi), kas piedāvājuši vienādu cenu, tad priekšroka ir tam zvejas uzņēmumam, kas saņēmis vairāk papildpunktus:
  •  Laša nozveja ar āķiem 2020. un  2021. gadā. Nozveja tiks konstatēta Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles informācijas sistēmas (LZIKIS) datubāzē 2023. gada 10. februārī īplkst. 11.00. Pretendents par katru nozvejoto lasi saņem vienu punktu.
  • Pieredze zinātnisko datu ievākšanā rūpnieciskajā vai pētnieciskajā zvejā pēdējo 3 gadu laikā
   • nav pieredze – 2020. un 2021. gadā nozvejoto lašu skaits tiek reizināts ar 1, vai
   • pieredze bioloģiskie paraugu ievākšanā rūpnieciskajā zvejā- 2020. un 2021. gadā nozvejoto lašu skaits tiek reizināts ar 2, vai
   • pieredze bioloģiskie paraugu ievākšanā pētnieciskajā zvejā- 2020. un 2021. gadā nozvejoto lašu skaits tiek reizināts ar 3

Ar izvēlētajiem zvejniekiem vai zvejas uzņēmumiem tiks noslēgts līgums par datu vākšanu no pētnieciskās zvejas.