PARERE tīkla sanāksme 21.oktobris, 2019.gads

JRC (Ispra) notika ikgadējā PARERE tīkla  (EURL ECVAM Network for Preliminary Assessment of Regulatory Relevance)  sanāksme un  ICATM (International Cooperation on Alternative Test Methods) darba grupa

 • Sanāksmes atklāšana (EC JRC, Elke Anklam). Vērtēšanā iesniegto projektu atjauninājumi (EURL ECVAM eksperti).

Par 2016.gada  projekta  “Educational programm” realizāciju, kura izpildei EURL ECVAM no ES saņēmis 300 000 EUR. Bijuši un tiek plānoti semināri, kā arī vadlīniju dokumentu un SOP izstrāde par 3Rs tēmām. Sadarbība īstenojas ar 6 valstīm, aicina, kas vēlas iesaistīties, dalīties pieredzē.

Projekts “Metāla daļiņu noteikšana produktos”, kas iesniegts 2017.gadā, joprojām tiek labots un papildināts. Ir izstrādāti relatīvie mērījumi produktu klasifikācijai, bet ne risku novērtēšanai. Papildinātais projekta pieteikums 2018.gadā atkārtoti iesniegts EURL ECVAM vērtēšanai. Nīderlande pārsteigta par projekta virzību, jo pirms 2 gadiem PARERE Network sanāksmē bija cita diskusija, t.i., ka šis projekts/metode ir jānoraida, jo tam nav sasaistes ar 3Rs, tomēr tas tiek virzīts produktu marķēšanai un klasifikācijai. NL jautā: kāda jēga, ka mēs (PARERE) iesaistāmies projektu vērtēšanā un sniedzam viedokļus, ja tie netiek ņemti vērā un neseko nekāds feedback. Vācieši jautā, kādi tad papildu dati iesniegti šī projekta sakarā, kas konceptuāli izmainīts? Vai ir kādas jaunas publikācijas? EURL ECVAM pārstāvis skaidro, ka katru metodi nav nepieciešams saskaņot ar katru dalībvalsti (DV). Turklāt diskusijas par metodes noderīgumu vēl turpinās arī EURL ECVAM līmenī.

Projekts “Skin sensitization”, 2018.gadā iesniegtas validācijai 2 metodes, kurās bija daudz nepilnību, tās vajadzēja būtiski papildināt, piemēram, pievienot “hazard identification” un “measurement of pothency”. Par šiem projektiem bijušas sanāksmes, darba grupas un ekspertu diskusijas. Secināts, ka arī References dati ir sliktas kvalitātes, tie jāpārskata. Jāpārskata arī metodikā ietvertie “false+” un “false –“ rezultāti. Labotie un papildinātie projekti nosūtīti WNT un tiek gaidīta atbilde, vai tos virzīt uz OECD.

Pašreiz tiek izstrādātas 16 jaunas testa metodes un vadlīnijas (test quidelines) dažādu kaitējumu (destruptors) noteikšanai, daļa no kurām jau tiek pārbaudītas NETWAL laboratorijās. Ļoti nozīmīgi, ka katrai jaunajai metodei toksikodinamikas un kinētikas labākas izpratnes nolūkos būs definēta “Area of metabolism”. Šīs jaunās metodes varētu būt pamats citu alternatīvo metožu izstrādei vielu toksikodinamikas un toksikokinētikas izpētei. Savukārt “kaskāžu testu metodēm”, ko izstrādāja un validēja Japāna un Dienvidkoreja, tiek gaidīts OECD apstiprinājums.

Pašlaik notiek intensīvs darbs pie prioritāro komplekso in vitro modeļu: bioreaktoru, bioprintu un orgānu čipi izstrādes. Ir izstrādāti septiņi dažādi alternatīvo testu projekti, kas ietver testu metodes + testu stratēģijas kompleksajiem in vitro modeļiem. Tostarp arī Endocrine disruptors noteikšanai ar kombinētām in vitro +  in silico + in vivo metodēm + epidemioloģisko datu banka.  Vienas testa metožu un stratēģijas izstrāde ilgst apmēram vienu gadu. Pie katra no šiem projektiem strādā vairākas konsorcijas un augsti kvalificētu ekspertu grupas.  

 • Apaļā galda diskusija par PARERE tīkla aktivitātēm katrā dalībvalstī. Baltijas valstīm vienīgām nav ne 3Rs centru, ne AW centru, ne Alternatīvo metožu izstrādes/validācijas centru vai institūtu.. DV pārstāvji informē, kā viņu valstīs tiek atbalstīta  alternatīvo metožu izstrāde, cik finanses valdība šim mērķim ik gadus piešķir. Tiek uzsvērta 3Rs centru ciešā sadarbība ar Nacionālajām 3Rs komitejām (Zviedrija). UK, organizējot 3Rs seminārus, pēdējos gados piesaista tieši OECD pārstāvjus.  Čehija  sniedz nelielu pārskatu par savu dalību NETWAL laboratoriju tīklā, par aktivitātēm alternatīvo metožu validācijā. Čehijā nupat ir izveidots arī 3Rs Centrs, kam  ir FELASA dalībnieka statuss, Itāļi veido paši savu alternatīvo metožu datu bāzi, kā arī organizē darba grupas par šo. Alternatīvo metožu centru pārstāvji informē par jaunajiem projektiem pie kuriem pašreiz strādā, piem., “Next generation for organs on chips”, šiem aktuālajiem projektiem atvēlēts miljardiem eiro.
 • JRC pārstāvis par AOP (Adverse Outcom Pathwey): AOPs atjauninājumi tiek veikti iepriekš aprobētajām alternatīvajām testu metodēm, no kurām 16 jau pilnībā pabeigti, bet 18 ir noslēguma procesā. Tiek vākta un apstrādāta statistika un informācija (pētījumi, publikācijas) par AOP. Vairāk prezentācijā “Updates on the AOP framework”

2019 AOP Framework

 • Dzīvnieku neizmantošanas koncepts (Elisabet Berggren, Raffaella Corvi, EURL ECVAM): Regulas (EC) 1272/2008 “On classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP)” ietvaros, kā arī Globāli Harmonizētās Sistēmas ķīmisko vielu klasifikācijai un mērķēšanai (GHS) kontekstā.

Uz šo brīdi ķīmisko vielu un savienojumu klasifikācijai, marķēšanai un pakošanai in vivo testus vairs nav nepieciešams izmantot, jo šo sadaļu labi nodrošina dažādas alternatīvās metodes, stratēģijas un pieejas. Pašreizējie CLP Izaicinājumi ir tieši riska menedžments, jo līdzšinējā klasifikācija vairāk tiek balstīta uz esošajiem līdzīgu vielu/savienojumu izpētes datiem + dzīvnieku datiem.  Kā pilnībā pāriet no in vivo uz in vitro, in silico u.c. alternatīvām testu metodēm/stratēģijām?

Ekspertu darba grupas jau 3 gadus intensīvi strādā, lai alternatīvajos testos un testa metodēs integrētu daudzpakāpju pieeju (tirred approach) – cilvēku/dzīvnieku standart dati; in vitro/ex vivo dati; kā arī citi pieejamie, specifiskie dati, piem., ādas ekstremālais pH. Pirmās izstrādātās daudzpakāpju testa metodes bija Skin corrosion un Skin irritation, kuras jau ieviestas testu praksē ar OECD Vadlīnijām Nr.430 un Nr.439. Pašreiz notiek darbs pie Serious eye damage/irritation testa metožu pilnveidošanas ar daudzpakāpju testa stratēģiju, bet sistēmiskās toksicitātes noteikšanā prioritāte ir kancerogenitātes un mutagenitātes daudzpakāpju testa metožu un stratēģiju izstrāde. Strādā pie šo procesu pamatmehānismu izpētes, lai saprastu vai iespējams sistēmiskos kaitējumus (systemic hazards) atklāt bez dzīvnieku izmantošanas.

Diskusijas par šādiem jautājumiem:

Vai esošie dati ir pietiekami, lai veiktu CLP klasifikāciju. Mutagenitātei pavisam noteikti nepietiek datu, lai veiktu jebkādu klasifikāciju. Vai mutagēnās substances jāklasificē arī kā kancerogēnās?

Sistēmiskās toksicitātes Cross endpoint pašreizējā izvērtēšanas bez dzīvniekiem ir nekonsekventa.  Un, vai vispār iespējams pielāgot esošo klasifikācijas sistēmu, lai turpmāk to balstītu tikai uz alternatīvajiem testiem (bez dzīvniekiem)?, tomēr ir jāfokusējas uz riska menedžmentu. Daudz diskusiju par pasākuma (pilnīga pērēja uz alternatīvajām metodēm/stratēģijām) nelietderību. Plaši tiek pārstāvēts uzskats, ka dzīvnieku testi ir variablākie, jo dzīvs organisms papildus reaģē arī uz dažādiem vides kairinājumiem un iedarbībām.

Vairāk prezentācijā “The EU science and knowledge service”

Non animal methods GHS-CLP2

 

ICATM darba grupa, 22.oktobris, 2019.gads

 1. Jauna metodoloģijas pieeja ASV National ToxicologyProgramm, un jautājums nav tikai par testu veikšanu (Brian Berridge ASV nacionālias Vides veseslības zinātņu institūts)

ASV institūti atbalsta un palīdz EURL ECVAM jaunu alternatīvo metožu un stratēģiju izstrādē. Tomēr atzīst, ka zāļu un ķīmisko vielu testēšanai pašreiz dzīvnieki ir vajadzīgi, jo tas ir lielisks modelis, bet nākotnē ASV sadarbībā ar ES konsekventi jāvirzās uz “non aniamal approach”. Par trūkumiem un izaicinājumiem sekmīgai pārejai uz alternatīvajiem testiem, par pašreizējo pieeju veselības efektu modelēšanā, par darba paradigmas izpratni, par procesu modulāciju un par pataloģisko procesu bioloģiski-menānisko (Biologic mehanistic) izpratni. Tomēr  fundamentālā izpratne par  slimības attīstību molekulārā līmenī nepieciešama vispirmām kārtām.  ASV tuvākais in vitro mērķis ir līdz 2025.gadam eliminēt in vivo pesticīdu testēšanā. Vairāk prezentācijā  “New approach Methodologies at the US National Toxicology program: its not just about the assays”

Berridge ICATM 2019

 1. Izaicinājumi pilnīgai dzīvnieku aizvietošanai Toksikoloģijas testos (Maurice Whelam, EC-JRC)

Pašreiz 3Rs un alternatīvu ieviešana bāzējas un Reduction, t.i samazināšanu, nevie uz  Replacement (aizvietošanu). Aktualitātes ir Endocrine destruptors un Human toxicity

testu un stratēģiju izstrāde, pilnveide un validācija. Vai vielai ir nelabvēlīga iedarbība (adverss effect), kā to klasificēt? Ķīmisko vielu vērtēšanai jāveido mehāniska pieeja, jāpilnveido ADME un Biokinētikas dati. Jārada darbības ietvars un programma: biokinētikas datu ekstrapolācijai: in vitro > in vivo > uz cilvēku; riska menedžments; kaitējumu (hazard) raksturojums; AOP izstrāde. Par Bring across metodēm biomedicīnā, iekaisumu procesa meditēto keratinocītu atbildes reakciju, dendrītisko šūnu aktivāciju u.c. Vairāk prezentācijā “Facing the challenges of full replacement in regulatory toxicology”:

Whelan JRC – ICATM – 10 years

Diskusijas. Kādās devās katra viela spēj radīt nelabvēlīgu ietekmi (adverse effect), uz kādiem orgāniem/audiem (target groups) tā iedarbojas – šie ir vissarežģītākie jautājumi alternatīvu izstrādes procesā. Turklāt joprojām nav izpētīts, kā vides piesārņojums un ķimikālijas veicina konkrētu patoloģiju un slimību, t.sk. vēža attīstību, nav arī riska menedžmenta šim procesam.

 1. Alternatīvo metožu loma nākotnē  EFSAs ķimikāliju riska izvērtēšanā (Georges Kass, EFSA)

Iepazīstina ar EFSAs vēsturi, struktūru mērķiem un uzdevumiem.

Par pārtikas piedevām – regula saka, ka tām jābūt patērētājiem drošām, bet diemžēl nav norādes, kas tieši jānosaka. Kas EFSAs izpratnē ir Complexity for human beeng un Risku izvērtēšanas paradigma; Kā tās darbā integrēt jauno in vitro pieeju? Kā ekstrapolēt datus/rezultātus no in vitro uz in vivo? Tie ir šī brīža būtiskākie jautājumi. EFSAi  nekad nav pieejas jaunizstrādāto alternatīvo metožu metodoloģijai, jo saprotams, ka  arī regulatoriem jāievēro konfidencialitāti. Tādējādi pietrūkst informācijas, lai saprastu piedāvāto alternatīvo testa metožu būtību. Neredz arī alternatīvos datus, bet labprāt ar šo visu iepazītos. EUR ECVAM jautājums: Ko EFSA darītu ar šiem datiem?, validētu? kā validētu? EFSAi – tas ir liels izaicinājums. EFSA varētu veidot scenārijus pārejai no in vivo uz in vitro.  Nopietni jāstrādā arī pie datu interpretācijas.  Vairāk prezentācijā “Role of Alternative Methods in EFSA's Future of Chemical Risk Assessment”

Kass_EFSA_ICATM

 1. Alternatīvo testa metožu loma ECHAs nākotnē (Mike Rosenberg, ECHA)

Lai sekmīgi integrētu alternatīvās metodes un stratēģijas REACH Regulas prasību izpildei, ECHA (European Chemicals Agency) apvienojusi pārstāvjus no 28 DV, arī no Latvijas (Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre (LEGMC), Chemicals and Hazardous Waste Department. Lai pārietu uz alternatīvajām testēšanas stratēģijām, būs nepieciešams daudz vadlīniju gan lietotājiem, gan vispirmām kārtām instruktoriem (traineriem). Bet līdz vadlīniju izstrādei, jāsaprot, kā sistēma strādās kopumā. Par jauno pieeju un likumdevēju soļiem, t.sk., par NAMs (New Approach Methods) nākotni, tā pašreizējo praktisko, bet limitēto pielietojumu industrijā, skatīt prezentācijā “Alternative Methodsto testing”

Rosenberg_ECHA_Furure_Alt

Diskusijas par to, ka nepieciešams mainīt esošos standartus, un pirmkārt OIE vadlīnijas. Jāveido jauna standartizēta pieeja alternatīvu integrācijai REACH regulas kontekstā.

 1. Alternatīvās metodes un SCCS, atziņas par kosmētikas testēšanu, drošību (Vera Rogiers SCCS)

Kosmētikas regula nosaka aizliegumu no 2013.gada kosmētikas drošības pārbaudēs uzmantot dzīvniekus. Lai nodrošinātu šīs prasības izpildi, roku rokā strādā EK un industrija.

SCCS veido atbalstošo posmu likumdošanā, izstrādā padomus, kuri faktiski ir obligāti jāievēro kosmētikas ražotājam, lai tas savu produktu varētu reģistrēt un izplatīt. Visi dati par produktu tiek iekļauti Pif (product information) reģistrā. Katram legālam (reģistrētan) produktam jābūt savam toksikoloģiskam dosjē. SCCS ir izstrādājis vadlīnijas, kā veikt produkta drošības izvērtējumu, lai šo dosjē iegūtu. Labas alternatīvās metodes (in vitro) uz šodienu ir pieejamas ādas kairinājuma un korozijas īpašību pārbaudēm, bet slikti izstrādātas un vājas in vitro alternatīvas ir toksikokinētikas un kancerogenitātes izpētei un novērtēšanai.. SCCS ir izstrādājis savu shēma genotoksicitātes pārbaudei, kur sekmīgi izmanto Toolbox, kurā iekļautas arī OECD neapstiprinātās metodes, par ko  EURL ECVAMpārstāvji izsaka izbrīnu. SCCS atzīst, ka viņiem ir lielāka brīvība, kā zāļu aģentūrām un ekspertiem, jo viņi drīkst izmantot savas vadlīnijas + struktūras + metodoloģiju, nav katrā no posmiem nepieciešamas OECD vadlīnijas. Tā ātrāk virzās lietas uz priekšu, bez likumdošanas! Vairāk prezentācijā “Alternative Methods and SCCS”

Rogiers_SCCS_for PARE

Diskusija par to, kādas tieši alternatīvas izmanto? Kā integrē NAMs katrā pārbaudes posmā? 

 1. Par SCHEER darbību, mandātiem un atzinumiem (Renate Kratke, SCHEER) tā ir ES komiteja ar mandātu veselības un vides risku izvērtēšanai. Darbība no 2016. līdz 2021 gadam. WGs darba grupās  strādā 17 zinātnieki - eksperti, veic izpēti un dažādas ekspertīzes, izstrādā/sniedz viedokļus, ievērojot konfidencialitāti, caurskatāmības principu, kā arī zinātnisko ekselenci.

Parasti darbības mērķis ir radīt pamatu likumdošanas grozījumiem, papildinājumiem. Par iepriekšminēto un SCHEER sadarbību ar citiem institūtiem un industriju vairāk prezentācijā  “SCHEER Mandates and Opinions”

PARERE-SCHEER 2019_RK

ICATM sadarbības partneru perspektīva

 • Retrospektīvais pārskats, kas sasniegts, ko esam iemācījušies?
 • Kur pašreiz esam ar alternatīvām?
 • Nākotnes prioritātes.
 1. Kanādas perspektīvas (Tim Singer, Health Canada)

Par alternatīvo met izmantošana sabiedrības veselības nodrošināšanā. Informē, ka pasaulē no jauna sintezēto ķīmisko vielu apjoms dramatiski pieaug un, tiek lēsts, ka līdz 2030.gadam tas dubultosies. Līdz ar to būs nepieciešams veikt aizvien vairāk un sarežģītākas drošības un iedarbības pārbaudes jaunsintizētajām vielām un savienojumiem. Kā būs ar jauno ķīmisko vielu, substanču reģistrāciju nākotnē, ņemot vērā to strauji pieaugošo apjomu? Izklāsta ķīmisko vielu menedžmenta pamatnostādnes Kanādā, par vielu izvērtēšanas stratēģiju, par autorizēšanu, īpašs uzsvars tiek likts uz genotoksicitāti, kuras izvērtēšanai izmanto OECD vadlīnijas. Vairāk prezentācijā “The futhures of alternative methods for regulatory testing and their contribution to publicē health”

Canada_ICATM

 1. Japāna (Joko Hirabayash, National Institute of Health Science)

Par ECVAM aktivitātēm Japānā. Pašreiz izmanto 14 OECD apstiprinātās metodes, bet arī notiek darbs pie OECD Quidelines pārvērtēšanas, tiek rakstīti pārskati par izvērtēšanas rezultātiem.

Izveidojuši Hazard evaluation support sistēmu, toksicitātes profilu noteikšanai jaunajām ķimikālijām u.c. uzlabojumus un papildinājumus jau esošajām metodēm.  Zāļu izstrādei pašlaik plaši izmanto “organ on chip” alternatīvo testu  sistēmu.  Vairāk prezentācijā “Perespective of the ICATM partners)

JaCVAM_Perespective of the ICATM partners

 1. Dienvidkoreja (Tae Sung Kim, Institute of Food and drug safety evaluation, KoCVAM)

Par alternatīvajās metodēm, ar ko strādā Korejā tagadnē un nākotnes perspektīvām. Par sadarbību ar EURL ECVAM. Dienvidkorejā izmanto OECD vadlīnijas un testu metodes. Kosmētikas pārbaudēm un izstrādē “ in vivo” testus neizmanto kopš 2016.gada. Vairāk prezentācijā “Alternative methods in Korea:  Past, Present and Future”

SKorea_ICATM Workshop presentation

 1.   Alternatīvo metožu/stratēģiju integrēšanas Centra “National Institute of Environmental Health sciences”

Division of the national toxicology programma pārstāvis Wooren Casey, informē par to, kas sasniegts alternatīvu aprobēšanā (arī izstrādē) un mehanistic understanding integrācijā.

Institūts pašreiz pārskata visas OECD metodes un vadlīnijas. Centrs ir Science advicing commity for Alternative methods dalībnieks. Strādā pie metožu kvalifikācijas, izstrādā protokolus, tehniskos aprakstus. Plāno no 2025. gada samazināt in vivo testus par 30%. Tiek izstrādāta nacionālā politika un stratēģija kā to izdarīt, tādējādi Centrs un Institūts

strādā ciešā sasaistē ar likumdevējiem. Darbības stratēģija - sāk ar konkrētu gadījumu/piemēru un iet arvien dziļāk (narrow) – testa protokolu izstrādē, testa metodes aprakstā u.tt. Vairāk prezentācijā “Perspective of ICATM partners – ICCVAM”.

CASEY_ICATM_2019

 1.  JRC, EURL ECVAM (Valeria Zuang)

Par to, kas sasniegts alternatīvo metožu izstrādē. Uzsvars uz dažādu metožu kombināciju, validāciju un mehānistisko izpratni (mehanistic understanding)

Jāsaprot arī Likumdevēju pozīcija, pašlaik Regulatory requirements balstās uz dzīvnieku datiem. Par ECVAM validācijas principiem.  Kādā situācijā un cik tālu pašreiz esam un kurp virzāmies? Uz doto brīdi EU Netwal laboratorijās validē 17 jaunas in vitro metodes. Vairāk un detalizētāk prezentācijā  ‘The European Commission’s science and knowledge service”

EU_ICATM WS_Future AM