Institūts “BIOR” piedāvā jaunu metodi E.Coli noteikšanai peldūdeņos:

 "LVS EN ISO 9308-3:2006. Ūdens kvalitāte. Escherichia coli un koliformas baktēriju noteikšana un uzskaite. 3.daļa: Mikrometode (visiespējamākais skaits), E.coli noteikšana un uzskaite virszemes ūdenī un notekūdenī".

Oficiālajam peldvietu ūdens kvalitātes monitoringam un novērtējumam Eiropas Komisija ir atļāvusi izmantot tikai LVS EN ISO 9308-3:2006, kas ir atzīta par standartmetodi dabas ūdeņu analīzēm.

Joprojām pastāv iespēja veikt peldūdeņu pārbaudi, izmantojot metodi "LVS EN ISO 9308-2:2014. Ūdens kvalitāte. Escherichia coli un koliformas baktēriju skaitīšana. 2. daļa: Visticamākā skaitļa metode (ISO 9308-2:2012)".

Veselības inspekcija vērš uzmanību uz to, ka pašvaldības un citas ieinteresētās puses savas peldvietas indikatīvam kvalitātes novērtējumam un sabiedrības informēšanai var izmantot jebkuru no augstāk minētajām metodēm! Tomēr inspekcija šī novērtējuma datus neizmantos oficiālo peldvietu kopējam ilglaicīgās kvalitātes novērtējumam, kā arī iegūtos rezultātus neziņos Eiropas Komisijai. 

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Institūta "BIOR" Pārdošanas nodaļu pa tālruni 67620359 vai e-pastu sales@bior.lv.

 

Informācija tapusi  sadarbībā ar Veselības inspekciju