2024. gada 22. februārī, plkst. 14.00 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta “BIOR” kolēģis DENISS FEDORENKO veiksmīgi aizstāvēja promocijas darbu par tēmu “Nanoplūsmas šķidruma hromatogrāfijas un masspektrometrijas metožu izstrāde un pielietošana ķīmisko piesārņotāju noteikšanai pārtikā un vidē” zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai dabaszinātnēs.

1

Mūsdienās šķidrumu hromatogrāfija un masspektrometrija ir plaši izmantotas analītiskās ķīmijas metodes. Šī kombinācija sniedz unikālas iespējas visdažādākajiem lietojumiem. Kopš šīs pieejas pirmsākumiem vairāki faktori, proti, jutība un matricas efekti, joprojām ir būtiski, jo tie ietekmē iespējamo ieviešanu. No vienas puses, interesējošās analizējamās vielas paraugos parasti ir zemās koncentrācijās, un no otras puses, spēju analizēt sarežģītas matricas parasti ierobežo matricas efekti. Ķīmiskie piesārņotāji pārtikā un vidē būtiski ietekmē sabiedrības veselību un labklājību. Tāpēc ir jāizstrādā jaunas analīzes metodes, lai nodrošinātu nepieciešamo jutību, uzticamību un efektivitāti, kas ļautu nekļūdīgi noskaidrot arvien jaunu piesārņotāju klātbūtni arī zemos koncentrāciju līmeņos.

2

Šajā promocijas darbā tika izstrādātas jaunas analītiskās metodes, izmantojot nanoplūsmas šķidrumu hromatogrāfiju (nano-LC) un Orbitrap masspektrometriju, lai noteiktu dažādus ķīmiskos piesārņotājus pārtikā un vidē. Tika veikts literatūras apskats par jaunākajiem nano-LC metožu pielietojumiem pārtikas nekaitīguma un vides analīžu jomā, uzsverot analizējamo savienojumu, matricu un analītisko metodoloģiju daudzveidību. Tika izstrādātas kvantitatīvas analītiskās metodes mikotoksīnu, pirolizidīna alkaloīdu, farmaceitisko savienojumu, populācijas veselības stāvokļa biomarķieru un perfluorētu savienojumu noteikšanai. Tika novērtētas dažādas nano-LC instrumentālās konfigurācijas, tostarp šķīdinātāja pievienošana pēc kolonnas. Ir izmantotas dažādas paraugu sagatavošanas pieejas, tostarp cietfāzes ekstrakcija, ātra, viegla, lēta, efektīva, izturīga un droša (QuEChERS) ekstrakcija un dilute-and-shoot pieeja. Tika izstrādāta mērķa jonu skrīninga metode, izmantojot selektīvus fragmentu jonus, kas ir specifiski pirolizidīna alkaloīdiem sadursmju izraisītas disociācijas apstākļos. Uzlabotā polāru savienojumu izdalīšana ar apgrieztās fāzes nano-LC kolonnu, kas ir demonstrēta biomarķieru un farmaceitisko savienojumu analīzē, paraugam pievienojot tetrabutilamonija bromīdu kā jonu pāra reaģentu.

3

Promocijas darbā izstrādātās nano-LC metodes tika pielietotas mikotoksīnu, pirolizidīna alkaloīdu un perfluorētu savienojumu noteikšanai Latvijas tirgū esošajos pārtikas produktos, kā arī tika pētīta farmaceitisko vielu un biomarķieru sastopamība notekūdeņos no dažādām Latvijas pilsētām. Izstrādātās nano-LC Orbitrap MS metodes ir demonstrējušas zemus matricas efektus un augstu jutību, nodrošinot uzticamu un efektīvu dažādu analizējamo vielu noteikšanu dažādās matricās, tādējādi nodrošinot uzlabojumus salīdzinājumā ar citām šķidruma hromatogrāfijas metodēm.

4

Lepojamies ar kolēģa panākumiem!