Eiropas eksperti atzinīgi novērtējuši Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” pēcdoktoranta  Dr.chem. Dzintara Zača veikto pētījumu un vidusposma zinātnisko atskaiti.

“BIOR” vadošais pētnieks strādā pie pētījuma “Ultra – augstas izšķirtspējas masspektrometrija kā efektīvs darbarīks pārtikas piesārņojuma analīzei: jauno analītisko metožu izstrāde un pielietošana reāliem paraugiem”. Pētījuma mērķis ir izstrādāt jaunas instrumentālas metodes regulētiem un “jauniem” pārtikas piesārņotājiem kā, piemēram, pesticīdi, liesmas slāpētāji, izmantojot augstas izšķirtspējas un ultra – augstas izšķirtspējas masspektrometriju.

Eiropas ekspertu vērtēšanai tika iesniegta pēcdoktoranta vidusposma (01.01.2019.-30.06.2020.) zinātniskā atskaite angļu valodā. No vadošajiem Eiropas ekspertiem tika saņemts pozitīvs konsolidētais ekspertu novērtējums, līdz ar to pētījums var tikt turpināts bez precizējumiem līdz projekta beigām – 2021. gada 31. decembrim.

Projekta zinātniskais vadītājs ir Dr.chem. Vadims Bartkevičs.

Pētījums top darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros, ar saimniecisku darbību nesaistīts zināšanu ietilpīgas-bioekonomikas  viedās specializācijas jomas projekts.

Pētījuma mērķis ir veicināt jauno zinātnieku iesaisti Latvijas prioritāro bioekonomisko nozaru attīstības stiprināšanā.

Pētījuma vidusposma atskaitē izklāstīts padarītais:

 • Publicēti divi zinātniskie raksti žurnālos “Food Chemistry” un “Chemosphere”;
 • Sadarbībā ar partnerinstitūciju Lietuvas Veselības zinātņu universitāti tika iesniegta un pieņemta ar korekcijām viena publikācija žurnālā “Science of the Total Environment”;
 • Tika sagatavotas divas tehnoloģiskās atskaites par izstrādātām metodēm.

Pēcdoktorants piedalījies tīklošanās pasākumos:

 • 39th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants “Dioxin 2019” (Kioto, Japāna, 25-30. augusts 2019);
 • 9th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis “RAFA 2019” (Prāga, Čehija, 5-8. novembris 2019);
 • Sadarbībā ar Lietuvas Veselības zinātņu universitāti (Kauņa, Lietuva) tika realizēta daļa no mobilitātes pasākumiem (1.5 mēneši).

Tapušas trīs pilno zinātnisko rakstu publikācijas, kas indeksētas SCOPUS datu bāzē:

 • D. Zacs, I. Perkons, V. Volkovs, V. Bartkevics, 2019. Multi-analyte method for the analysis of legacy and alternative brominated and chlorinated flame retardants in food products of animal origin using gas chromatography-magnetic sector high resolution mass spectrometry. Chemosphere, 230, 396-405. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.05.083
 • I. Perkons, E. Pasecnaja, D. Zacs, 2019. The impact of baking on chlorinated paraffins: Characterization of C10–C17 chlorinated paraffins in oven-baked pastry products and unprocessed pastry dough by HPLC–ESI–Q–TOF–MS. Food chemistry, 298, 125100. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.125100
 • D. Zacs, I. Perkons, E. Abdulajeva, E. Pasecnaja, E. Bartkiene, V. Bartkevics, 2020. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), hexabromocyclododecanes (HBCDD), dechlorane-related compounds (DRCs), and emerging brominated flame retardants (EBFRs) in foods: The levels, profiles, and dietary intake in Latvia. Science of The Total Environment, 141996. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141996

Darba plāns turpmākai projekta realizācijai iekļauj:

 • Divu zinātnisko rakstu publikācijas starptautiskos žurnālos;
 • Dalību divās starptautiskās konferencēs;
 • Vienu publikāciju populārzinātniskajā žurnālā;
 • Mobilitātes pasākumu realizāciju sadarbībā ar partnerinstitūciju Lietuvas Veselības zinātņu universitāti.

Sadarbības institūcija ir Valsts izglītības attīstības aģentūra. Projekta ilgums ir 36 mēneši – no 2019. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim. Projekta tiešās attiecināmās izmaksas ir 133 806,00 EUR (85% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds).

 

Publikācija sagatavota 08.09.2020.

 

l