1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros pēcdoktoranta DZINTARA ZAČA īstenotajā projektā Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/247 vidusposma zinātniskā atskaite saņēmusi pozitīvu Eiropas ekspertu novērtējumu

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros Pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā ”BIOR” tiek īstenots ar saimniecisku darbību nesaistīts zināšanu ietilpīgas-bioekonomikas  viedās specializācijas jomas projekts Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/247 “Ultra-augstas izšķirtspējas masspektrometrija kā efektīvs darbarīks pārtikas piesārņojuma analīzei: jauno analītisko metožu izstrāde un pielietošana reāliem paraugiem.

Projektu īsteno pēcdoktorants Dzintars Začs. Projekta zinātniskais vadītājs – Dr.chem. Vadims Bartkevičs.

Pētījuma mērķis ir veicināt jauno zinātnieku iesaisti Latvijas prioritāro bioekonomikas nozaru attīstības stiprināšanā, izstrādājot jaunas instrumentālās metodes regulētiem un “jauniem” pārtikas piesārņotājiem (piem., pesticīdi, liesmas slāpētāji), izmantojot augstas izšķirtspējas (AI) un ultra-augstas izšķirtspējas (UAI) masspektrometriju (MS).

Saskaņā ar līgumu par pētniecības pieteikuma īstenošanu, Eiropas ekspertu vērtēšanai tika iesniegta pēcdoktoranta vidusposma (01.01.2019.-30.06.2020) zinātniskā atskaite angļu valodā. Tika saņemts pozitīvs konsolidētais ekspertu novērtējums, līdz ar to pētījums var tikt turpināts bez precizējumiem līdz projekta beigām – 2021. gada 31.decembrim.

Pētījuma vidusposma atskaitē izklāstīts padarītais:

 • Publicēti divi zinātniskie raksti žurnālos “Food Chemistry” un “Chemosphere”.
 • Sadarbībā ar partnerinstitūciju Lietuvas Veselības zinātņu universitāti tika iesniegta un pieņemta ar korekcijām viena publikācija žurnālā “Science of the Total Environment”. 
 • Tika sagatavotas divas tehnoloģiskās atskaites par izstrādātām metodēm.

Pēcdoktorants piedalījies tīklošanās pasākumos:

 • 39th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants “Dioxin 2019” (Kioto, Japāna, 25-30. augusts 2019).
 • 9th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis “RAFA 2019” (Prāga, Čehija, 5-8. novembris 2019)
 • Sadarbībā ar Lietuvas Veselības zinātņu universitāti (Kauņa, Lietuva) tika realizēta daļa no mobilitātes pasākumiem (1.5 mēneši).

Tapušas trīs pilno zinātnisko rakstu publikācijas, kas indeksētas SCOPUS datu bāzē:

 • D. Zacs, I. Perkons, V. Volkovs, V. Bartkevics, 2019. Multi-analyte method for the analysis of legacy and alternative brominated and chlorinated flame retardants in food products of animal origin using gas chromatography-magnetic sector high resolution mass spectrometry. Chemosphere, 230, 396-405. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.05.083
 • I. Perkons, E. Pasecnaja, D. Zacs, 2019. The impact of baking on chlorinated paraffins: Characterization of C10–C17 chlorinated paraffins in oven-baked pastry products and unprocessed pastry dough by HPLC–ESI–Q–TOF–MS. Food chemistry, 298, 125100. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.125100
 • D. Zacs, I. Perkons, E. Abdulajeva, E. Pasecnaja, E. Bartkiene, V. Bartkevics, 2020. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), hexabromocyclododecanes (HBCDD), dechlorane-related compounds (DRCs), and emerging brominated flame retardants (EBFRs) in foods: The levels, profiles, and dietary intake in Latvia. Science of The Total Environment, 141996. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141996

Darba plāns turpmākai projekta realizācijai iekļauj:

 • Divu zinātnisko rakstu publikācijas starptautiskos žurnālos;
 • Dalību divās starptautiskās konferencēs;
 • Viena publikācija populārzinātniskajā žurnālā;
 • Mobilitātes pasākumu realizācija sadarbībā ar partnerinstitūciju Lietuvas Veselības zinātņu universitāti.
l
Projekta zinātniskais vadītājs, Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas vadītājs, Dr.chem. Vadims Bartkevičs (pa kreisi) un pēcdoktorants Dzintars Začs (pa labi).

Sadarbības institūcija ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Projekta ilgums ir 36 mēneši – no 2019. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim. Projekta tiešās attiecināmās izmaksas ir 133 806,00 EUR (85% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)).

Publikāciju sagatavoja Projektu vadības nodaļa sadarbībā ar pēcdoktorantu Dzintaru Začu.

Publikācija sagatavota 08.09.2020.

 

l