EFSA un EFSA kontaktpunktu 43. sanāksme un krīzes situācijas apmācības

EFSA un EFSA Fokālo punktu (FP) 43. sanāksme kopā ar īpaši FP paredzētām apmācībām par gatavību krīzes situācijai norisinājās virtuāli no 22. līdz 24. septembrim.

Krīzes gatavības apmācību plenārās diskusijas laikā tika apspriesti jautājumi par efektīvu sadarbību pārtikas/barības izraisītas krīzes laikā vienlaicīgi vairākas valstis – EFSA reakcija, darbība, iespējamie apgrūtinājumi un dažādu iesaistīto pušu sadarbības veicināšana. Plenārās diskusijas laikā trīs valstis (Norvēģijas, Austrija, Itālija) dalījās ar labās prakses piemēriem krīzes situācijas pārvadīšanā.

Grupu diskusijas par izaicinājumiem un apgrūtinājumiem krīzes situācijas laikā datu vākšanas, riska novērtēšanas un riska komunikācijas jomās un dalījās ar labās prakses pieredzi šajās jomās un ieteikumiem, ko uzlabot un ņemt vērā veidojot sadarbību krīzes laikā nacionālā līmenī, sadarbībā ar citām valstīm un EFSA.  Krīzes simulācijas uzdevuma laikā tika analizēta pārtikas izraisīta pandēmijas situācija, tika  diskutēts par vispārēju FP lomu krīzes situācijā; darba procesiem un izmantotajiem rīkiem krīzes laikā; darba grupu, tīklu un datu dalīšanās platformu izmantošana; potenciālajiem izaicinājumiem un sarežģījumiem un to novēršanas mehānismiem un nepieciešamajām aktivitātēm, lai uzlabotu FP gatavību krīzes situācijai un aktīvai dalībai krīzes novēršanā. Krīzes apmācību rezultāti tiks apkopoti un publicēti visiem pieejamā ziņojumā.

FP sanāksmes pirmā diena bija veltīta – kopsavilkumam no krīzes apmācību grupu diskusijām; īsai informācija par gaidāmo EFSA FP tīkla darbības un nepieciešamības izvērtējumu; EU-FORA programmas izvērtējumam, kas pašlaik aktīvi notiek un tā mērķis ir iegūt informāciju un veiktu programmas uzlabojumus tās nākamajos posmos; un FP aktivitātēm EFSA Konsultatīvās padomes atbalstam – informācija par SPIDO; EU-RARA plānoto pasākumu.

 

FP sanāksmes otrā diena bija veltīta tematiskajai diskusijai par digitālajām (dati, informācija) ekosistēmām un labās prakses ieteikumiem un piemēriem par FP darbu uzdevumi izpildi. EFSA iepazīstina ar nesen publicēto EFSA Konsultatīvās padomes darba grupas ziņojumu ar ieteikumiem par to kā uzlabot datu ziņošanas procesu, ziņoto datu kvalitāti "Report of the Advisory Forum Task Force on Data Collection and Data Modelling".

FP tiek informēti, ka oktobra vidū plānota EFSA Kompetento iestāžu aptauja par to sadarbību ar EFSA.

l