l

EFSA un EFSA kontaktpunktu 40. sanāksme

40. EFSA Fokālo punktu sanāksme norisinājās no 4. līdz 5. septembrim Sofijā (Bulgārija).

Viens no sanāksmes dienaskārtības svarīgākajiem punktiem bija informācija par jaunas EK regulas ieviešanu, kas tiks publicēta 06.09.2019. un kas ieviesīs izmaiņas Regulā 178/2002 (EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/1381 (2019. gada 20. jūnijs) par ES riska novērtēšanas pārredzamību un ilgtspēju pārtikas aprites ķēdē. Galvenās izmaiņas – izmaiņas EFSA pārvaldības sistēmā, caurredzamības uzlabošana un izmaiņas konfidencialitātes noteikumos, kā arī izcelta zinātniskā izcilība un komunikācijas uzlabošana starp riska novērtētājiem, riska pārvaldītājiem un sabiedrību.

 

Otrs svarīgākais dienaskārtības punkts bija saistīts ar datu ziņošanu EFSA, ko veic dalībvalstis. Tika prezentēts EFSA Konsultatīvās padomes darba grupas paveiktais saistībā ar datu ziņošanas tagadējā procesa izvērtēšanu un procesa uzlabošanas ieteikumiem. Viedoklis par datu ziņošanu ar FP starpniecību tika apkopots arī no datu ziņošanā iesaistītajiem ekspertiem. Kā lielākās problēmas tika uzsvērts datu iesniegšanas procesa ilgums, resursu nepietiekamība un ne vienmēr skaidrās prasības no EFSA puses. Iesaiste datu vākšanas procesā ir arī viena no EFSA FP šī gada jaunajiem uzdevumiem un sanāksmes ietvaros FP prezentēja piemērus šo uzdevumu izpildē.

Sanāksmes laikā tika prezentētas arī vairākas interaktīvas platformas – MS Teams, kas paredzēta FP darbam, komunikācijai un failu apmaiņai; un BfR projekts par interaktīvas tiešsaistes enciklopēdijas (BfR Wiki) izveidi. Tā iekļaus informāciju par valstu riska novērtēšanas un pārtikas drošības institūcijām, un būs BfR almanaha elektroniskā versija.

Cita informācija:

  • Informācija par EFSA darbu pie saldinātāju izvērtēšanas (termiņš 2020. decembris) – tiek aicināti pieteikties nacionālie eksperti, kas vēlētos piedalīties šajā darbā;
  • Valstis tiek aktīvi aicinātas publicēt riska novērtēšanas idejas EU-RARA datubāzē;
  • RARA otrā konference notiks 2020. gada pirmajā decembra nedēļā Parmā;
  • Informācija par dzīvnieku slimību datu vākšanu un SIGMA projektu un aicinājums valstīm tajā iesaistīties;
  • Nākamā FP sanāksme norisināsies no 12. līdz 15. novembrim Parmā.

Sanāksmes dienaskārtība un prezentācijas pieejamas EFSA mājaslapā 40th meeting of the Focal Point Network


l

l

l

l