Cenu aptauja
par lašu vaislinieku ievākšanu Gaujā

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” (turpmāk – Institūts BIOR) meklē pretendentu, kurš zivju resursu atražošanas vajadzībām apņemas ar makšķerēšanas metodēm ievākt 45 lašu vaisliniekus Gaujas upē.

Darbs veicams laika periodā no 2021. gada 11. oktobra līdz 21. novembrim, bet ne vairāk kā 20 makšķerēšanas dienās.

- Tehniskā specifikācija
- Pielikums