BIOR zinātnieki pēta roņu uzvedību

 Valsts zinātniskā institūta “BIOR” zinātnieki uzsākuši roņu uzvedību zvejas rīku tuvumā pētīšanu, pielietojot letālas atbaidīšanas metodes, lai samazinātu roņu radītos zaudējumus zvejas rīkiem un lomam.

Līdz ar pelēko roņu skaita pieaugumu, palielinājies arī roņu nodarītais bojājumu apjoms zvejas rīkiem un zvejnieku lomiem gan Baltijas jūrā kopumā, gan Latvijas piekrastes ūdeņos. Piekrastes zvejniecība roņu radīto postījumu dēļ atsevišķos rajonos un periodos praktiski tiek pārtraukta. Zvejnieki vairākkārt uzsvēruši un uzskata roņus par kaitniekiem.

Līdzšinējās darbības šo konfliktsituāciju mazināšanai Latvijā ir iekļāvušas pasākumus, kas vērstas uz zvejas rīku pasargāšanu no roņu iekļūšanas tajos un ekonomiskajām kompensācijām zvejniekiem par roņu radītajiem postījumiem zvejas rīkiem un lomam. Tomēr, kā uzskata pētnieki, līdz šim veiktie mēģinājumi atbaidīt roņus ar roņu drošiem murdiem vai skaņas signāliem to atbaidīšanai, nav izrādijušies veiksmīgi.

Šogad “BIOR” plāno ar limitētu pelēko roņu ieguvi iegūt datus par roņu uzvedību zvejas rīku tuvumā, lai pārliecinātos, vai un kā roņu ieguve ietekmē zvejas sekmju rādītājus un samazina roņu radītos zaudējumus zvejas rīkiem un lomam visā zvejas sezonas laikā.

bilde

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta “BIOR” 2023. gadā pētījums tiks īstenots ar Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu “Roņu aizbaidīšanas un ieguves efektivitātes novērtējums Latvijas piekrastē” (Reģ. Nr. 1-08/108/2022).

Pētījuma mērķis ir izvērtēt pelēkā roņa atbaidīšanas un limitētās ieguves efektivitāti Latvijas piekrastē saskaņā ar pogainā roņa Phoca hispida, pelēkā roņa Halichoerus grypus un plankumainā roņa Pusa vitulina apsaimniekošanas (aizsardzības) plānu no 2021-2031. gadam.

Roņu apsaimniekošanas plānā viens no identificētajiem uzdevumiem konfliktsituāciju mazināšanai ietver pelēko roņu atbaidīšanas metožu, kas vērstas uz limitētu pelēko roņu ieguvi ar mērķi aizsargāt zvejas rīkus un lomus no postījumiem, testēšanu un izvērtēšanu.

Prioritāri atbalstāmās aktivitātes aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzībai un saglabāšanai ir noteiktas Prioritāro rīcību programmā Natura 2000 tīklam (2021–2027), attiecīgi šī projekta gadījumā atbilstoši E.3.2. aktivitātei (“Prevention, mitigation or compensation of damage caused by protected species”).

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” ir viens no lielākajiem zinātniskajiem Institūtiem Latvijā. Tā Zivju resursu pētniecības departaments veic ne tikai zivju krājuma novērtēšanu Latvijā, bet arī ir iesaistījies vairākos Latvijas un starptautiskajos zivju faunas izpētes un aizsardzības projektos.

 

Informācijai:
Ilze Dimante
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “Bior”
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr. 26111123