l l l

Ar Zivju fonda padomes lēmumiem apstiprināta piecu projektu īstenošana

Pasākuma “Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībā saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” ietvaros apstiprināti divi projektu pieteikumi: 

  1. Nr.1.5. “Zinātniskā institūta “BIOR” pārstāvja dalība simpozijā „Food Safety and Conservation in Inland Fisheries and Aquaculture”, Vācijā, Drēzdenē
  2. Nr. 1.6. “Zinātniskā institūta „BIOR” pārstāves dalība kursos „Genetics in support of fisheries and aquaculture management”, Portugālē

Pasākuma “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, arī publicistikas izdevumi, mācību vai uzziņu literatūra, informatīvi izglītojoši televīzijas raidījumi vai radioraidījumi” ietvaros apstiprināts projekts:  

  1. Nr. 2.23. “Latvijas ihtiofaunas ekspozīcijas papildināšana”

Vairāk informācijas par projekta pieteikumiem šeit.

Pasākuma „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma” ietvaros apstiprināti divi projektu pieteikumi: 

  1. Nr.2.3. „Mencu aknu parazītu sugas identifikācija”.
  2. Nr.2.4. „Latvijas zušu novērtējums pirms migrācijas uz Sargasu jūru”.

Vairāk informācijas par projekta pieteikumiem šeit.

 

Publikāciju sagatavoja Projektu vadības nodaļa

09.05.2019.