Apstiprināti divi Latvijas vides aizsardzības fonda finansēti sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai

Valsts budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" projektu konkursa "Multisektoriālie projekti" aktivitātē "Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai" ietvaros 17. jūnijā ar fonda padomes lēmumu apstiprināti divi Institūta "BIOR" projekta pieteikumi.

  1. “Latvijas upju ierindošana prioritārā secībā pēc to esošās un potenciālās nozīmes zivju faunas saglabāšanā” (Reģ. Nr. 1 08/43/2020).

    Projektā tiks apkopota un izvērtēta informācija par Latvijas upēm, lai novērtētu to esošo un potenciālo nozīmi aizsargājamo zivju sugu aizsardzībā, kā arī ihtiofaunas daudzveidības un saimnieciski izmantojamo zivju resursu saglabāšanā. Projekta rezultātā tiks izveidots publiski pieejams upju saraksts, kurā prognozēta sagaidāmā zivju faunas stāvokļa uzlabošanās pēc noteiktu apsaimniekošanas pasākumu (migrācijas nodrošināšana, dzīvotņu platības palielināšana u.c.) īstenošanas. Šāds saraksts ir nepieciešams, lai nodrošinātu zinātniski pamatotu apsaimniekošanas pasākumu plānošanu un palielinātu to efektivitāti. Šāda saraksta pastāvēšana būtu nozīmīgs priekšnosacījums Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda un cita finansējuma piesaistei un iespējami mērķtiecīgai izmantošanai.
     
  2. “Analītiskās metodoloģijas izstrāde ķīmiskā piesārņojuma identifikācijai apkārtējās vides objektos” (Reģ. Nr. 1 08/42/2020).

    Projekta gaitā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” paredz izstrādāt analītisko metodoloģiju uz masspektrometrijas un infrasarkanās spektrometrijas pamata ķīmiskā piesārņojuma identifikācijai apkārtējās vides objektos. Ņemot vērā to, ka pēdējo gadu laikā Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) vides piesārņojuma krīzes laikā arvien biežāk konstatē bezsaimnieka bīstamos atkritumus, kuru sastāvā ir dažādas ķīmiskas vielas un to maisījumi, ir jāveic savienojumu identifikācija un pamatvielas kvantitatīvā satura noteikšana. Pamatojoties uz izpētes rezultātiem, VVD spēs novērtēt tiešos draudus videi un nodarīto kaitējumu, kā arī lemt par neatliekamo pasākumu īstenošanu.