l

Aizvadīts starptautisks seminārs “Zandartu un vēdzeļu akvakultūra” EJZF projekta Nr. 18-00-F02205-000002 „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām” ietvaros

Šī gada 11. decembrī z/a „Tome“ Akvakultūras pētniecības un izglītības centrā tika organizēts seminārs akvakultūras saimniecību pārstāvjiem. Semināru apmeklēja vairāk nekā 25 dalībnieki no dažādām akvakultūras saimniecībām.

Seminārā uzstājās pieredzējuši eksperti no Polijas un Beļģijas, kuri pastāstīja par zandartu un vēdzeļu audzēšanu, to kontrolētu pavairošanu pilnībā mākslīgā vidē un preču zivju audzēšanu, kā arī par šo zivju sugu situāciju tirgū un perspektīvām. Savukārt BIOR pārstāvis prezentēja institūtā sasniegtos rezultātus mākslīgi pavairojot un RAS sistēmā  audzējot zandartus un vēdzeles. Lielu interesi semināra apmeklētāji izrādīja ne tikai praktiskai informācijai par šo zivju sugu pavairošanu un audzēšanu, bet arī par tirgu, mārketingu un citiem ar izaudzētās produkcijas realizāciju saistītiem jautājumiem.

Zinātniskā institūta „BIOR” zivju audzētavas „Tome” Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs, kas darbojas kopš 2016. gada, šāda veida apmācības rīko jau trešo gadu.

Atgādinām, ka PVD reģistrētu akvakultūras audzētavu pārstāvjiem projekta ietvaros ir iespēja pieteikties arī individuālām konsultācijām, vēršoties Akvakultūras pētniecības un izglītības centrā vai sazinoties ar projekta koordinatori Žannu Gribanovu (zanna.gribanova@bior.lv).

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 82774.06 EUR apmērā, kur EJZF finansējums tiek nodrošināts 80487.64 EUR apmērā. Plašāka informācija par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

l

l