Aicinām pieteikties zvejniekus un zvejas uzņēmumus laša bioloģiskā materiāla ievākšanai Baltijas jūras Latvijas ekonomiskajā zonā un Latvijas teritoriālajos ūdeņos.

Lai  iegūtu laša bioloģisko materiālu, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” sadarbībā ar zvejniekiem plāno veikt lašu pētniecisko zveju no janvāra beigām līdz decembrim. Pētnieciskās zvejas veikšanai Institūts aicina pieteikties zvejniekus un zvejas uzņēmumus, kas uzsāk zveju Pāvilostas un Liepājas ostās. Izvēlēts tiks viens sadarbības partneris no Pāvilostas un viens no Liepājas ostas.

Pētnieciskās zvejas nosacījumi:

 • Pētnieciskā zveja tiek veikta no 2022. gada janvāra beigām (datums tiks precizēts līguma slēgšanas laikā) līdz  katrā no vietām tiks nozvejoti 200 laši, bet ne ilgāk kā līdz 31. decembrim;
 • Pētnieciskā zveja tiek veikta ar zivju āķiem, kuru izmērs nav mazāks par 19 mm  (zvejas rīkus nodrošina zvejnieks vai zvejas uzņēmums);
 • Pētniecisko zveju veiks viens zvejnieks vai zvejas uzņēmums, kurš uzsāk zveju Pāvilostā un  viens zvejnieks vai zvejas uzņēmums, kurš uzsāk zveju Liepājas ostā;
 • Pētnieciskās zvejas atļaujas saņemšanu organizē Institūts. Zvejas rīki tiek marķēti ar Institūta marķējumu;
 • Zvejniekam, kurš veic pētniecisko zveju, par katru zvejas aktu ir jāaizpilda speciāls Institūta piešķirts žurnāls, reģistrējot informāciju par zvejas laiku un vietu (koordinātas), dziļumu un piezveju. Visām noķertajām zivīm jānosaka piederība sugai, nepazīstamās piezvejas sugas ir jānofotografē.
 • Visām lašveidīgajām zivīm jāievāc zvīņu paraugi, veicot piezīmi par taukspuras stāvokli (griezta/ negriezta), kā arī par to vai zivs paturēta, vai atlaista.
 • Pieprasījuma gadījumā jānodrošina iespēja Institūta darbiniekiem piedalīties pētnieciskās zvejas novērošanā jūrā.

Pieteikšanās kārtība: 

 • Zvejniekam vai zvejas uzņēmumam līdz 2022. gada 24. janvāra plkst. 10.00 Institūtam jāiesniedz parakstīts pieteikums, norādot zvejnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi un tālruņa numuru vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi un tālruņa numuru.
 • Pieteikumu iespējams iesniegt personīgi Institūta administrācijā Lejupes ielā 3, Rīgā vai nosūtīt elektroniskā veidā uz e-pastu: bior@bior.lv ar norādi “Laša pētnieciskā zveja”.
 • Zvejniekam vai zvejas uzņēmumam, kas veic pētniecisko zveju, nedrīkst būt būtiski zvejas noteikumu pārkāpumi kopš 2021. gada 24. janvāra.
 • Ja vienā ostā (Liepāja vai Pāvilosta) piesakās vairāki zvejnieki (zvejas uzņēmumi), tad priekšroka ir tam zvejas uzņēmumam, kam 2021. gadā ir bijusi lielāka laša nozveja ar āķiem. Nozveja tiks konstatēta Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles informācijas sistēmas (LZIKIS) datubāzē 2022. gada 24. janvārī plkst. 11.00.

Ar izvēlētajiem zvejniekiem vai zvejas uzņēmumiem tiks noslēgts līgums par datu vākšanu no pētnieciskās zvejas.

Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālruni +371 28600963 (Ruta Medne)