1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros pēcdoktorantes GUNITAS DEKSNES īstenotajā projektā Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/204 vidusposma zinātniskā atskaite saņēmusi pozitīvu Eiropas ekspertu novērtējumu

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā ”BIOR” tiek īstenots ar saimniecisku darbību nesaistīts biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas  viedās specializācijas jomas projekts Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/204 “„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei (OMEPPAZ)”.

Projektu īsteno pēcdoktorante GUNITA DEKSNE. Projekta zinātniskā vadītāja – prof.,dr.med. Angelika Krūmiņa.

Pētījuma mērķis ir valsts tautsaimniecības transformācija, izveidojot Ekselences centru pārtikas parazitāro patogēnu jomā, kas darbosies kā atvērta tipa laboratorija, ievērojot labas laboratorijas praksi (GLP), un nodrošinās platformu zināšanu un tehnoloģiju pārnesei.

Saskaņā ar līgumu par pētniecības pietiekuma īstenošanu, Eiropas ekspertu vērtēšanai tika iesniegta pēcdoktoranta vidusposma (04.11.2017.-03.04.2019.) zinātniskā atskaite angļu valodā. Tika saņemts pozitīvs konsolidētais  ekspertu novērtējums, līdz ar to pētījums var tikt turpināts līdz projekta beigām – 2020.gada 3.novembrim.

Pētījuma vidusposma atskaitē izklāstīts padarītais:

Sagatavots un iesniegts  pieteikums Institūta "BIOR" Pētījumu ētikas komitejai, par kuru saņemts komitejas atzinumus; sagatavota 1 aptaujas anketa par cilvēku veselību un uztura paradumiem, 1 aptaujas anketa par liellopu turēšanas apstākļiem, veselības stāvokli un citiem apstākļiem un izstrādāts 1 dokuments ievākto datu (anketu) apkopošanai un turpmākai analīzei.

Noslēgti divi sadarbības līgumi par mobilitāti ar partnerinstitūcijām: Nacionālo sabiedrības veselības un vides institūtu (RIVM, Nīderlande) un Nacionālo Veterināro institūtu (SVA, Zviedrija).

Ievākti aptuveni 700 asins paraugi no cilvēku mērķgrupām, tādām kā veterinārārstiem, medniekiem, grūtniecēm un laboratorijas darbiniekiem, lai noteiktu pret pārtikas parazitāro patogēnu (Toxoplasma gondii, Cryptosporidium spp., Echinococcus spp. un Trichinella spp.) antivielu sastopamību un to ietekmējošos faktorus. Pabeigti laboratoriskie izmeklējumi.

Tika veikta liellopu fekāliju (n=926) un asins paraugu ievākšana Cryptosporidium spp. ekstensitātes un intensitātes noteikšanai dažāda veida saimniecībās un dažāda vecuma dzīvniekos, kā arī citu invāziju ietekmējošo faktoru noteikšanai. Pēc mikroskopiskās izmeklēšanas pozitīvie paraugi tika sagatavoti turpmākiem molekulāriem pētījumiem, kas tiks uzsākti plānotās mobilitātes laikā kopā ar ekspertiem no partnerinstitūcijas Nacionālā Veterinārā institūta (SVA, Zviedrija).

Uzsākta meža cūku muskulatūras paraugu (n=200) ievākšana Toxoplasma gondii seroprevalences un parazītu tiešās klātbūtnes noteikšanai audos, lai sekmīgi realizētu molekulārās epidemioloģijas pētījumu, kā arī uzsākts darbs pie dzīvnieku audu (muskulatūras, dažādu iekšējo orgānu) paraugu ievākšanas no dzīvnieku kautuvēm, lai, izmantojot molekulārās metodes, noteiktu potenciālās parazitārās invāzijas produktīvajos dzīvniekos.

Lai nodrošinātu Ekselences centra izveidi, kas darbosies kā atvērta tipa laboratorija pārtikas parazitāro patogēnu diagnostikas jomā, laika posmā no 26. līdz 27. septembrim tika organizētas apmācības zinātniekiem/ekspertiem no Veterinārās un Pārtikas laboratorijas Tartu, Igaunijā, lai pārnestu zināšanas par būtisku pārtikas parazitāro patogēnu Cryptosporidium spp. un Echinococcus spp. diagnostikas metodēm dzīvnieku izcelsmes paraugos. Pēcdoktorante G. Deksne vadīja gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības, nodrošinot pēc dokotrantūras pētījuma laikā iegūto zināšanu pārnesi jomas speciālistiem.

Pēdoktorante piedalījusies sekojošos tīklošanās pasākumos: Starptautiskās apmācībās par tēmu “Molekulāro metožu pielietojums pārtikas parazitāro patogēnu diagnostikā” COST akcijas FA1408 “European network for Foodborne Parasites in Europe” ietvaros, kas norisinājās Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē laikā no 17. līdz 20. septembrim.

Tapušas trīs pilno zinātnisko rakstu publikācijas, kas indeksētas  SCOPUS datu bāzē:

Turpmākā pētījuma laikā tiks apkopoti un publicēti rezultāti par Latvijas iedzīvotājos sastopamiem pārtikas parazitāriem patogēniem un invāziju veicinošiem apstākļiem. Izmantojot mūsdienīgas molekulārās bioloģijas metodes, tiks noteikta Toxoplasma gondii, Sarcocystis spp, un Giardia duodenalis sastopamība lauksaimniecības dzīvniekos, kas tiek izmantoti pārtikas ražošanā, kā arī tiks novērtēts konstatēto parazītu zoonotiskais potenciāls.

Pēcdoktorantūras pētījuma laikā iegūtie rezultāti tiks prezentēti gan zinātniskos pasākumos (piemēram Skandināvijas-Baltijas Parazitoloģijas biedrības konferencē u.c.) un žurnālos (SCOPUS datubāzē), kā arī dažādos populārzinātniskos pasākumos (piemēram Eiropas Zinātnieku nakts 2019 laikā, dažādos TV sižetos) un žurnālos (Latvijas Ārsts, Veterinārmedicīnas Žurnāls u.c.).

Sadarbības institūcija ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Projekta ilgums ir 36 mēneši – no 2017. gada 4. novembra līdz 2020. gada 3. novembrim. Projekta tiešās attiecināmās izmaksas ir 133 806,00 EUR (85% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)).

gunita
Projekta zinātniskā 
vadītāja prof.,dr.med. Angelika Krūmiņa (pa kreisi) un pēcdoktorante Gunita Deksne (pa labi).

Publikāciju sagatavoja Projektu vadības nodaļa sadarbībā ar pēcdoktoranti Gunitu Deksni.

14.10.2019.

l