1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros pēcdoktoranta INGARA REINHOLDA īstenotajā projektā Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/219 vidusposma zinātniskā atskaite saņēmusi pozitīvu Eiropas ekspertu novērtējumu

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros Pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā ”BIOR” tiek īstenots ar saimniecisku darbību nesaistīts biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas  viedās specializācijas jomas projekts Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/219 “Masspektrometrijas metožu izstrāde un pielietojums regulēto un mazizpētīto mikotoksīnu satura novērtējumam Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktos prioritārās bioekonomikas nozares attīstības atbalstīšanai un attīstīšanai”. Projektu īsteno pēcdoktorants INGARS REINHOLDS. Projekta zinātniskais vadītājs – institūta Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas vadītājs, Dr.chem. VADIMS BARTKEVIČS.

Pētījuma mērķis ir veicināt jauno zinātnieku iesaisti Latvijas prioritāro bioekonomikas nozaru attīstības stiprināšanā, izstrādājot selektīvas instrumentālās metodes kombinētam mikotoksīnu izplatības novērtējumam lauksaimniecības un pārtikas produktos.

Saskaņā ar līgumu par pētniecības pieteikuma īstenošanu, Eiropas ekspertu vērtēšanai tika iesniegta pēcdoktoranta vidusposma (01.10.2017-31.03.2019) zinātniskā atskaite angļu valodā. Tika saņemts pozitīvs konsolidētais  ekspertu novērtējums, līdz ar to pētījums var tikt turpināts bez precizējumiem līdz projekta beigām – 2020.gada 30.septembrim.

Pētījuma vidusposma atskaitē izklāstīts padarītais:

Pētījumā  izmantoti vairāk nekā 80 siera un 60 zāļu tēju paraugi. Iegūta zinātniskā datu kopa par mikotoksīnu izplatību pelējuma sieros. 

Ir reģistrēts viens Latvijas patents par paraugu sagatavošanas metodi.

Ņemta dalība sekojošos tīklošanās pasākumos: Eiropas Pārtikas Drošības Aģentūras (EFSA) un Itālijas Veselības ministrijas rīkotajā konferencē "The burden of Mycotoxins on animal and human health” (Roma, Itālija), ar mutiskiem vai stenda referātu ziņojumiem un konferenču tēzēm trijās starptautiskās konferencēs: World Mycotoxin Forum 2018 (Amsterdama, Nīderlande), 40 Mycotoxin Workshop (Minhene, Vācija) un EcoBalt 2018 (Viļņa, Lietuva).

Tapušas divu pilno zinātnisko rakstu publikācijas, kas indeksētas  SCOPUS datu bāzē:

Publicēts raksts Šostkas Universitātes starptautiskās IV zinātniskās konferences ”Ķīmiskā tehnoloģija: zinātne, ekonomika un ražošana” rakstu krājumā, kas pieejams Scholar Google datubāzē: Carbon nanomaterial use for the extraction of mycotoxins.

Publicēts zinātnisks raksts ‘’Mikotoksīnu mikropasaule zāļu tējās’’ populārzinātniskā žurnālā “Saimnieks’’ 2018. g. aprīļa numurā.

Pēcdoktorants piedalījies sekojošos sabiedrības izglītošanas pasākumos: VIAA un LJZA rīkotajā topošo zinātnieku forumā ‘’Ko nozīmē būt zinātniekam”; ‘’Eiropas Zinātnieku Nakts” institūtā ‘’BIOR’’; RSU vieslekciju ietvaros “’Uzturzinātne’’ 2.kursa studentiem nolasīta lekcija par mikotoksīnu izplatību dažādos pārtikas produktos, piesārņojuma normām un to mazināšanu; prezentēts mutisks ziņojums par mikotoksīnu pētījumiem zāļu tējās Latvijas un Lietuvas jauno zinātnieku apvienību rīkotajā vasaras skolā “Ideju Kalve’’ Klaipēdā (Lietuva).

Projekta nākamajos posmos plānots turpināt darbu pie jutīgu instrumentālo metožu izstrādes un pielietojuma mikotoksīnu izpētei pelējuma sieros, tējās, zāļu tējās un labībā, kā arī veikt fizikālo un ķīmisko faktoru izpēti par mikotoksīnu satura kontroli zāļu tējās un graudaugos, pielietojot fizikāli ķīmiskās un mikrobioloģiskās metodes, tai skaitā pieredzi gūstot tīklošanās pasākumos pie projekta partnera Lietuvas Veselības Zinātņu universitātē (profesore Jeļena Bartkiene). Rezultātus plānots publicēt vēl vismaz trijos zinātniskajos rakstos, kas indeksēti SCOPUS un/vai WoS zinātniskajās datubāzēs, prezentēt vismaz divās starptautiskās zinātniskajās konferencēs. Plānots arī sagatavot divus zinātības aprakstus, kas būtu noderīgi lauksaimniekiem un zāļu tēju audzētājiem, kā arī turpināt sabiedrības informēšanu par pētījumu rezultātiem, iegūtās zināšanas pārnesot VVS bioekonomikas prioritāro virzienu attīstības sekmēšanai.

Sadarbības institūcija ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Projekta ilgums ir 36 mēneši – no 2017. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 30. septembrim. Projekta tiešās attiecināmās izmaksas ir 133 806,00 EUR (85% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)).

foto
Projekta zinātniskais vadītājs, Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas vadītājs, Dr.chem. Vadims Bartkevičs (pa kreisi) un pēcdoktorans Ingars Reinholds (pa labi)

l

Publikāciju sagatavoja Projektu vadības nodaļa sadarbībā ar pēcdoktorantu Ingaru Reinholdu

13.05.2019.